شکاکیت خفیف mitigated skepticism

شکاکیت خفیف mitigated skepticism شکاکیت خفیف: هیوم معتقد بود که باید به خود بقبولانیم که تنها در ریاضیات است که انسان به برهان قاطع یا همان قطعیت صد در صد می تواند دست یابد. او بر این باور بود که قطعیت در هیچ نقشی در کارهای دیگر و در زندگی انسان ندارد. او تاکید می…

اطلاعات بیشتر

انرژی جنبشی

انرژی جنبشی هر جنبنده ای در گستره هستی دارای انرژی است که توسط آن انرژی به جنبش در می آید. به این انرژی که سبب جنبش آن جنبنده می شود انرژی جنبشی گویند. به هر میزان که چیزی با سرعت بیشتری حرکت نماید، به همان اندازه دارای جرم و انرژی جنبشی فزون تری است. اولین…

اطلاعات بیشتر

وحدت وجود یا همه خدایی

وحدت وجود یا همه خدایی فلسفه از آغاز تا کنون مشرب های متفاوتی را در خود پرورده است که یکی از آنان دیدگاه “وحدت وجود یا همه خدایی” می باشد. در این نظرگاه، خدا وند تبارک و تعالی را عین هستی و کائنات و به تعبیری دیگر عین طبیعت می انگارد. چنین اندیشه ای تمام…

اطلاعات بیشتر

خردگرایی یا اصالت عقل

خردگرایی یا اصالت عقل rationalism سالها سلطه ی کلیسایی بر افکار عمومی سایه ای سترگ افکنده بود تا اینکه سرانجام سایه ها رفته رفته کم رنگ باختند. در این میان تعداد زیادی بر اندیشیده پای می فشردند که تنها از راه عقل و خرد می توان به شناخت جهان و گیتی دست یافت. به این…

اطلاعات بیشتر

جوهر essence

جوهر essence در فلسفه ذات و ماهیت هر چیزی را جوهر گویند. جوهر چیزی است که آن چیز را چنین نموده است.  یعنی وجه مشخص هر چیز جوهر آن نام دارد. مثلاً جوهر اسب تک شاخ در این است که اسبی است که شاخی بر فرق سرش دارد، اما این بدان معنی نیست که بگوییم…

اطلاعات بیشتر

شناخت شناسی epistemology

شناخت شناسی epistemology شاخه ای از فلسفه به شاخت شناسی می پردازد که سوال اصلی آن این است که اولاً:”شناخت چیست؟”، “آیا شناخت امکان پذیر است؟”، “آیا می توان چیزی را شناخت و اگر امکان دارد به شناخت چه نوع چیزی می توان دست یافت؟”، “چگونگی شناخت چیزها چگونه میسر است؟” شاخه ی شناخت شناسی…

اطلاعات بیشتر