مزایای استفاده از فرهنگ لغت تلفن همراه برای ترجمه متون خبری

مزایای استفاده از فرهنگ لغت تلفن همراه برای ترجمه متون خبری چکیده: یکی از موضوعات مهم ترجمه امروز استفاده از ابزاری است که این فرایند را تسهیل می بخشد. در این مقاله تلاش شده با رویکردی توصیفی – آزمایشی به بررسی تاثیر فرهنگ لغات موبایلی (تلفن همراه) بر کار مترجمان متون خبری پرداخته شود. این…

اطلاعات بیشتر

فرایند طراحی و ساخت سامانه حافظه ترجمه با استفاده از پیکره موازی

فرایند طراحی و ساخت سامانه حافظه ترجمه با استفاده از پیکره موازی چکیده: ابزار ترجمه می توانند با ایجاد محیطی تعاملی رفع خطاها را قبل از انتقال به برون داد ممکن سازند. مهمترین این ابزار، سامانه های حافظه ترجمه هستند که با استفاده از متون موازی همتراز شده در سطوح مختلف، تکرارهای بین متنی و…

اطلاعات بیشتر

رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای دفاعی با اعتیاد

رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای دفاعی با اعتیاد چکیده:  مقیـاس هوش هیجانـی (بشارت، ۲۰۰۷)، پرسشنـامه سبـک دفـاعی (اندروز، سینگ، و باند، ۱۹۹۳) و مقیاس پذیرش اعتیاد (AAS؛ وید و دیگران، ۱۹۹۲)، در ۲۹۶ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با انتخاب تصادفی اجرا شد. نتایج نشان دادند که بین نمره‌های کل هوش هیجانی، زیر مقیاس ادراک…

اطلاعات بیشتر

مقدمه ای بر رویکرد پدیدار شناسی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی

مقدمه ای بر رویکرد پدیدار شناسی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی با تأکید برمبانی نظری هوسرل و کاربست آن در مطالعه ی «الکلیسم» چکیده کاربست روش های کیفی برای طراحی و انجام تحقیقات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان رویکرد پدیدار شناسانه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بر مبنای…

اطلاعات بیشتر

گذری بر مکتب ادبی سوررئالیسم

گذری بر مکتب ادبی سوررئالیسم مقدمه در فاصله ی میان سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰م قدرت کلیسا و پادشاهان فئودال دچار تزلزل و خدشه گشت که این رخ داد دگرگونی های اساسی را در زمینه‌های فرهنگی و اعتقادی اروپا با خود داشت . رنسانس با همه ی وجوه نوجویی خود زمینه‌ساز دوره ی مدرنیزمِ اروپا شد.…

اطلاعات بیشتر

شباهت مکتب تفکیک با اشاعره/ تفکیک مغایر با مکتب اهل بیت(ع) است

شباهت مکتب تفکیک با اشاعره/ تفکیک مغایر با مکتب اهل بیت(ع) است خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: اساسی ترین اندیشه های مکتب تفکیک را می توان از مکاتب کلامی رقیب و معاند با تفکر عرفانی و فلسفی همچون اشاعره و حتی مغایر با مکتب اهل بیت(ع)، بدون اندک تفاوت در استدلال و استنتاج،…

اطلاعات بیشتر