تغییر رفتار در تغییر افکار است و بس!

تغییر رفتار در تغییر افکار است و بس!   از آنجا که تمامی رفتار انسان برخاسته از افکار و اندیشه های اوست، نقش فرهنگِ فرهنگ، پررنگ تر می گردد. نهادها، سازمان ها و وزارت خانه های زیادی در فرهنگ سازی جامعه و رشد و ارتقای فرهنگی اجتماع خویش نقش بسیار بسزایی دارند. تلاش های اینان…

اطلاعات بیشتر