نقش کلیدی مؤلفه های معنایی در ترجمه اسلامی

نقش کلیدی مؤلفه های معنایی در ترجمه اسلامی یکی از نکته های بسیار کلیدی و نقش گذار در “ترجمه اسلامی” توجه ویژه به مؤلفه های معنایی واژگان مقدس است. “ترجمه اسلامی” در برخی واژگان به صورت “ترجمه واژه به واژه” به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. چرا؟ زیرا در تمامی ترجمه ها باید مولفه های…

اطلاعات بیشتر

واژه قدسی “الله” در هیچ زبانی معادل ندارد، هرگز!

واژه قدسی “الله” در هیچ زبانی معادل ندارد، هرگز! ترجمه را از دیدگاه عام چه علم بدانیم، چه هنر و چه تکنینک، آمیزه هایی از مؤلفه های فرهنگی است که همواره بر محوریت “موضوع” متمرکز بوده است! یعنی این “فرهنگ خاص” است که در زیر مجموعه “موضوع” قرار می گیرد و نوع و شیوه ترجمه…

اطلاعات بیشتر

خداوند همه جا حاضر است.

خداوند همه جا حاضر است. خداوند همه جا حاضر است. Allah is Omnipresent. برگرفته از کتاب های “طلیعه های نور” جلد (۱) و (۲) نوشته علی اکبر نخعی (عان) علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش…

اطلاعات بیشتر

خدا زیارتتان را قبول کند!

خدا زیارتتان را قبول کند! خدا زیارتتان را قبول کند! May Allah accept your pilgrimage! برگرفته از کتاب های “طلیعه های نور” جلد (۱) و (۲) نوشته علی اکبر نخعی (عان) علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار…

اطلاعات بیشتر

خدا رحمتش کند!

خدا رحمتش کند! خدا رحمتش (مذکر) کند! – خدا حفظش کند! May Allah bless him! خدا رحمتش (مونث) کند! – خدا حفظش کند! May Allah bless her! برگرفته از کتاب های “طلیعه های نور” جلد (۱) و (۲) نوشته علی اکبر نخعی (عان) علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد…

اطلاعات بیشتر

ترجمه واژه لعنت

ترجمه واژه لعنت لعنت بر او (مذکر) باد! Curse on him! لعنت بر او (مونث) باد! Curse on her! لعنت بر آنها باد! Curse on them!   برگرفته از کتاب “طلیعه های نور” جلد (۱) و (۲) نوشته علی اکبر نخعی (عان) علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی…

اطلاعات بیشتر