اعتباریابی مقیاس جدید کمال‌گرایی

اعتباریابی مقیاس جدید کمال‌گرایی چکیده: “مقدمه: در این پژوهش اعتباریابی مقیاس جدید کمال‌گرایی مورد بررسی قرار گرفت.  روش: ابتدا ترجمه‌ی فارسی مقیاس کمال گرایی و پرسش نامه سلامت عمومی به ۶۸ نفر (۳۴ دختر و ۳۴ پسر) از دانش‌آموزان کلاس دوم راهنمایی شهر شیراز ارایه شد. پایایی مقیاس به روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی…

اطلاعات بیشتر

ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره …

ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره: بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره ی خانگی چکیده: در خصوص رابطه ی میان صورت و معنی نشانه ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه…

اطلاعات بیشتر

تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم

تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم چکیده: در چند دهه اخیر ‘دیدگاه فلسفی و اجتماعی نوینی در آثار متفکران مطرح شده است که از آن به “پست مدرنیسم” یاد کرده اند. این دیدگاه ‘ همچنان که در قلمرو های مختلفی چون فلسفه، سیاست، هنر، فرهنگ وعلوم اجتماعی، مسائل و مباحث تازه ای را برانگیخته…

اطلاعات بیشتر

بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور

بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور چکیده: در این مقاله به توصیف و بررسی طنز منثور در مطبوعات رسمی طنز کشور پرداخته شده است. داده های این تحقیق شامل ۲۶۰ متن منثور برگرفته از ۷ مجله طنز می باشد که در ۲۵ سال اخیر در ایران منتشر شده اند. این داده ها…

اطلاعات بیشتر

بررسی ترجمه ی هفت پیکر به انگلیسی

بررسی ترجمه ی هفت پیکر به انگلیسی در این مقاله، ترجمه ی هفت پیکر شاهکار نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن ششم، که توسط C.E.WILSON به انگلیسی صورت گرفته است، به نکاتی مختصر مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی مسائلی چون شیوه ی ترجمه ی ادبی، میزان آگاهی مترجم از لفظ و محتوای اثر،…

اطلاعات بیشتر

محبت و ارادت به امام رضا (ع) هنوز در دل اهالی مرو باقی است!

محبت و ارادت به امام رضا (ع) هنوز در دل اهالی مرو باقی است! هشتمین آفتاب آسمان امامت و ولایت بین همه مردم جهان بویژه مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد و جایگاه این امام همام بین ترکمنها تاحدی است که به قزل امام یا امام طلایی معروف و شهره است و عشق و ارادات ترکمنها…

اطلاعات بیشتر