راهکارهای گسترش و تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

راهکارهای گسترش و تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور   در دنیای مدرن برای گسترش شناخت و نفوذ بر دیگر ملت ها، گسترش زبان و ادبیات، اولین و مهمترین راهکار محسوب می شود؛ از این رو، برای احیای مجد و عظمت زبان و ادبیات فارسی در جهان و برقراری روابط شایسته با…

اطلاعات بیشتر

زبان و ادب فارسی در شبه قاره (به ویژه پاکستان)

زبان و ادب فارسی در شبه قاره (به ویژه پاکستان)   ارتباط تاریخی ایران با شبه قاره سابقه ای بس طولانی دارد. در دوره غزنویان، زبان فارسی وارد شبه قاره شد و مردم آن دیار را تحت تأثیر خود قرار داد؛ از آن روزگار تا به امروز، شاعران فارسی و اردو و سخنگویان زبان های…

اطلاعات بیشتر

نگاهی به کنایه ها و امثال ایرانی در گویش مردم بغداد

نگاهی به کنایه ها و امثال ایرانی در گویش مردم بغداد بغداد واژه ای اوستایی است که حکایت از پیشینه ای ایرانی مربوط به قبل از اسلام دارد. همان گونه که این شهر پس از اسلام بر ویرانه های کاخ مداین ساخته شد، آداب، رسوم و فرهنگ این شهر نیز براساس فرهنگ ایران قبل از…

اطلاعات بیشتر

جاذبه های معنوی عرفان در آثار تمثیلی شیخ اشراق

جاذبه های معنوی عرفان در آثار تمثیلی شیخ اشراق در این مقاله به بیان اندیشه های عرفانی و معنوی یکی از بزرگان حکمت و فلسفه ایران زمین، بنیانگذار مکتب اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، خواهیم پرداخت. وی با عمر کوتاه، اما پُربار خویش، با پیوند سه فرهنگ اسلامی، ایران باستان و فلسفه یونانی، آثار ارزنده…

اطلاعات بیشتر

نقش ارتباطات غیرکلامی …

نقش ارتباطات غیرکلامی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ‌زبانان   یکی از روش های بهبود آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌‌ ‌زبانان، توجه به چگونگی برقراری ارتباط با زبان آموزان است. ارتباط عبارت است از فرایند تولید، ارسال، دریافت و درک پیام کـه معـمولاً میـان افراد بـه دو صـورت کلامی و غیر کلامی برقرار می…

اطلاعات بیشتر

نگرشی نوین به حروف و کلمات، بر پایه گفـتمان انتـقادی

نگرشی نوین به حروف و کلمات، بر پایه گفـتمان انتـقادی در شـعرِ «آن روزها»ی فروغ فرخزاد   گفتمـان انتـقادی، بـه بررسی متـون در دو سـطح خُـرد و کلان می پردازد که زبان شناسان، بخش خُرد را به حوزه هایی چون واج شناسی، تکواژشناسی، ساخت و نحو و… منحصر می دانند و در بخش کلان، به…

اطلاعات بیشتر