زبانشناسی نظری و کاربردی (Theoretical and Applied Linguistics)

زبانشناسی نظری و کاربردی (Theoretical and Applied Linguistics)   چکیده: سرچشمه و منشاء زبان خاستگاهی فلسفی دارد که مبتنی بر تئوری های نظری است و سال ها این فکر، اندیشه ای غالب بود. بعدها ناکارآمدی یا حداقل عدم پاسخگویی مستدل و عینی این رویکرد نظری باعث ایجاد رویکردهای عینی به زبان گردید که از آن…

اطلاعات بیشتر

دستور مبتنی بر معنا (Semantic Based Grammar)

دستور مبتنی بر معنا (Semantic Based Grammar)   چکیده: نظریه ساخت های نحوی و روابط گشتاری میان جملات که خود دارای ساخت های گوناگونند و بعداً با گسترش این ایده توسط چامسکی با نام “جهانی های زبان” و “دستور زبان جهانی” (Universal Grammar) انجامید که خود این تئوری از ابتدای پیدایش، علیرغم انقلاب علمی خواندن…

اطلاعات بیشتر

دلیل وجود نداشتن چیزی تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادی

دلیل وجود نداشتن چیزی تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادی   چکیده: این مقاله بحث می نماید که چنین چیزی تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادی (CDA) به مفهوم یک شیوه نقد سیاسی یا ایدئولوژی که مبتنی برکاربرد ساخت های زبانشناسی قراردادی باشد، وجود ندارد. همه ما، به عنوان استفاده کنندگان و سازندگان زبان، به طور پیوسته…

اطلاعات بیشتر

سلطه و همبستگی (Power and Solidarity)

سلطه و همبستگی (Power and Solidarity)   چکیده: گفتار یکی از ویژگی های زبانی و اجتماعی انسان است که علاوه بر انتقال مفاهیم و ارتباط کلامی، نشان دهنده و بازتابنده زمان، فرهنگ و اندیشه، استقلال، سلطه یا قدرت و همبستگی، ادب، فاصله و طبقه اجتماعی، سن، مذهب، جنسیت، نژاد، شغل، علایق، ناحیه زیستی و میزان…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمان (Discourse Analysis)

تحلیل گفتمان (Discourse Analysis)   چکیده: موضوع زبان و تفهیم و تفاهم و ارتباط، همزاد بشر بوده است. انسان از همان آغاز، تعامل را با ایماء و اشاره و بعد ترسیم نوعی نقاشی شروع نمود تا به خلق “واژه” پرداخت و سپس “واژگان” را بهم در آمیخت تا جمله را شکل بخشید. دانشمندان سالیان متمادی…

اطلاعات بیشتر

عبارات اشاره ای Deixis

عبارات اشاره ای Deixis   چکیده: عبارات اشاره ای مکانی از دو دیدگاه فلسفی و دیدگاه توصیفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله سعی بر آن است که به طبقه بندی هایی که این دو دیدگاه ارائه داده اند، به طور مختصر پرداخته شود. همه ی زبان ها دارای صورت هایی هستند که…

اطلاعات بیشتر