سبک شناسی شعر امروز تاجیکستان

سبک شناسی شعر امروز تاجیکستان شعر امروز تاجیکستان، یکی از نمودهای اصلی زبان فارسی در هزاره سوم، در خود ویژگی هایی دارد که در مقایسه با دیگر نمونه های شعر فارسی در ایران و افغانستان، ارزش مطالعه، نقد و بررسی دارد. مقاله حاضر، می کوشد کارکردهای زبانی، هنری و فکری شعر فارسی تاجیکستان را ارزیابی…

اطلاعات بیشتر

شیوه‌های آموزشی نخستین کتاب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان

شیوه‌های آموزشی نخستین کتاب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان این مقاله به معرفی و تحلیل شیوه‌های آموزشی کتابی می‌پردازد که احتمالاً نخستین کتاب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان است؛ این کتاب منشی فارسی نام  دارد و فرانسیس گلادوین، شرق شناس انگلیسی، در سال ۱۷۹۵ آن را در هندوستان نوشته است؛ این کتاب، دستور…

اطلاعات بیشتر

بررسی روش آموزش زبان و ادبیات فارسی در پاکستان

بررسی روش آموزش زبان و ادبیات فارسی در پاکستان زبان فارسی در سرزمین پاکستان سابقۀ دیرینه دارد. فارسی قرنها زبان علم، دین، تاریخ، عرفان و ادب مردم ما بوده است. تاریخ و ادب اجداد ما همه به زبان فارسی تحریر و نگاشته شده است. هزارها جلد کتاب به فارسی تألیف شده که اکنون به صورت…

اطلاعات بیشتر

تأثیر منطق الطیر عطار بر پدماوتی ملک محمد جیسی و علاول

تأثیر منطق الطیر عطار بر پدماوتی ملک محمد جیسی و علاول فریدالدین عطار، شاعر و عارف قرن دوازدهم میلادی است. مثنوی منطق الطیر مهمترین اثر عرفانی اوست. اشـعار و افـکار عطار، بر شعـراء و صوفیان جهان، به ویژه شعراء و صوفیان هند، تأثیر بسیاری گذاشته است. ملک محمد جیسی، از منطقه جیس در شمال هند،…

اطلاعات بیشتر

کارکرد استفاده از شعرگفتار در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

کارکرد استفاده از شعرگفتار در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان «شعرگفتار» گونه‌ای از شعر امروز ایران است که از نظر زبانی با شعر گذشته متفاوت است. شعرگفتار تلاش می‌کند با فاصله‌گیری از زبان رسمی و فاخر ادبی و بهره‌گیری از امـکانات زبانِ روزِ مـردم، به گـونه‌ای متـفاوت جلوه‌گـری کند. در شعـرگفتار، از کلی گویی‌های…

اطلاعات بیشتر

بررسی شماری از وب سایت های آموزش زبان فارسی

بررسی شماری از وب سایت های آموزش زبان فارسی بررسی چگونگی آموزش زبان فارسی در شماری از منابع اینترنتی، هدف اصلی این مقاله است. وب سایت هایی که در این پژوهش بررسی شده اند، با استفاده از زبان انگلیسی به آموزش زبان فارسی می پردازند. برای بررسی این وب سایت ها ابتدا آنها از نظر…

اطلاعات بیشتر