عامیانه گرایی واژگانی در شعر …

عامیانه گرایی واژگانی در شعر حمید مصدق «عامیانه‌گرایی» ترکیبی است که به قیاس «باستان‌گرایی» ابداع شده است و در اصطلاح، به استفاده شاعر از عناصر مختلف زبان گفتار و عامیانه اطلاق می‌شود. «عامیانه‌گرایی» به دو بخش «واژگانی» و «ساختاری» تقسیم می شود؛ در بخش «واژگانی»، بهره گیری شاعر از عناصر صرفی زبان عامیانه بررسی و…

اطلاعات بیشتر

مقایسه نوع ادبی تذکره های عرفانی منثور اختصاصی

مقایسه نوع ادبی تذکره های عرفانی منثور اختصاصی تذکره های اختصاصی، آثاری هستند که در آنها حالات و مقامات یکی از مشایخ و عرفا تحلیل شده است؛ این آثار منثور که سیر و سلوک عرفا در آنها درج شده، متعدّد است. در این مقاله، ۱۲ اثر برجسته عرفانی با هم مقایسه شده و درباره نوع…

اطلاعات بیشتر

بررسی متون آموزشی زبان فارسی …

بررسی متون آموزشی زبان فارسی در دوره دبیرستان بر پایه اصول زبان شناسی متن متن های آموزشی پیام هایی هستند که نظام آموزشی آنها را در مقیاسی وسیع از گفتمان، به جامعه منتقل می کند. پیام هایی که از طریق گفتمان (کتبی و شفاهی) انتقال می یابند، سازمان دهنده افراد تحت آموزش در بافت های…

اطلاعات بیشتر

تأثیر جنسیت بر زبان شعر پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، دکتر فاطمه راکعی

تأثیر جنسیت بر زبان شعر پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، دکتر فاطمه راکعی در این مقاله، شعر روایتی از زبان درنظر گرفته شده و بـراساس نظـریات فرمالیست های روس، به تحلیل سطح واژگانی و معنایی شعر زنان شاعر (پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و دکتر فاطمه راکعی) پرداخته و سپس تأثیر متغیر جنسیت را در انتخاب واژگان…

اطلاعات بیشتر

نگاهی به زبان شناسی زبان فارسی در امر آموزش به فراگیران لهستانی

نگاهی به زبان شناسی زبان فارسی در امر آموزش به فراگیران لهستانی از مسائل و موارد پراهمیتی که باید در امر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مدنظر قرار داد، زبان شناسی زبان فارسی است. توجه به آواشناسی زبان فارسی و آموزش اصولی آن، از جمله موارد بسیار ارزشمند در ابتدای آموزش است که…

اطلاعات بیشتر

نفوذ و گسترش زبان فارسی در هند از دیرینه ترین ایام

نفوذ و گسترش زبان فارسی در هند از دیرینه ترین ایام پیوند فرهنگی ایران و هند، با توجه به اسناد و مدارک تاریخی، پیشینه ای دیرینه دارد و قدمت آن به هزاره سوم پیش از میلاد می رسد. روابط سیاسی و اقتصادی این دو کشـورِ کهـن سـال در زمان هخامنشیـان، اشکـانیان و ساسانـیان، سبب داد…

اطلاعات بیشتر