ادبیات معاصر ایران از منظر نظریه های ادبی

ادبیات معاصر ایران از منظر نظریه های ادبی ادبیات معاصر ایران، هم از نظر ساختار و محتوا با نوآوری و ابداع همراه است و هم از لحاظ مطرح کردن مفاهیم و روش های جدید نقد و نظریۀ ادبی. یعنی علاوه بر آنکه با خود، نوآوری و تازگی به ارمغان آورده به شکل گیری مبانی نظریه…

اطلاعات بیشتر

معرفی و بررسی انتقادی متون آموزش فارسی در پاکستان

معرفی و بررسی انتقادی متون آموزش فارسی در پاکستان بیش از هزار سال می گذرد که زبان شیرین و دلنشین فارسی، قلوب و اذهان مردم شریف شبه قاره را تسخیر کرده است؛ اما از هیچ کس پنهان نیست که در ربع قرن اخیر و به ویژه در دهه اخیر، فارسی با مشکلات بی سابقه ای…

اطلاعات بیشتر

آسیب شناسی زبان فارسی در پاکستان

آسیب شناسی زبان فارسی در پاکستان زبان فارسی از قرنها پیش در شبه قاره نفوذ کرده است؛ با نفوذ این زبان، اسلام نیز در کشور همسایه جمهوری اسلامی، پاکستان، رواج یافت؛ این نفوذ در زبان اردوی رایج در پاکستان، تا حدی است که در سرود ملی این کشور تنها دو کلمۀ غیرفارسی به کار رفته…

اطلاعات بیشتر

یادگیری زبان و ادبیات فارسی از طریق نوشتن

یادگیری زبان و ادبیات فارسی از طریق نوشتن موضوع یادگیری و کیفیت و کمیّت وقوع آن، یکی از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی است؛ بنابراین جست وجو و انتخاب رویکردی که به یادگیری هرچه بهتر منتهی شود، امری معقول و ضروری است. در این مقاله، ضمن بیان ویژگی های متمایز زبان ارتباطی، زبان ادبی…

اطلاعات بیشتر

راهکارهای گسترش و تقویت زبان فارسی در پاکستان

راهکارهای گسترش و تقویت زبان فارسی در پاکستان زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره پاکستان و هند، ریشه بسیار عمیق و دیرینه دارد و یادگیری زبان فارسی افتخاری برای مردم این کشور است. بعد از تسلط دولت انگلیس بر سرزمین پاکستان، یادگیری زبان و ادبیات فارسی رو به زوال گذاشت و جای خود را…

اطلاعات بیشتر

مهارت خواندن در برنامه درسی تکلیف‌محور

مهارت خواندن در برنامه درسی تکلیف‌محور پژوهش حاضر، در سه محور کلی تنظیم شده است: نخست بررسی اهمیت مهارت خواندن در فراگیری زبان  دوم؛ اهمیت تهیه و تدوین مطالب درسی مناسب برای آموزش این مهارت به زبان‌آموزان و درنهایت، ضرورت معرفی و به‌کارگیری رویکردهای نوین برای تقویت مهارت‌های زبانی. در اهمیت مهارت خواندن، همین بس…

اطلاعات بیشتر