بررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان

بررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان این نوشتار، جستاری با رویکردی گفتمان شناسانه در زمینه زبان شناسی ادبیات است که به بررسی چگونگی توزیع ساخت های گفتمان مدار در سطح عبارات، جملات و متن گلستان سعدی می پردازد؛ تا میزان صراحت و پوشیدگی مؤلفه های زبانی به کار رفته در…

اطلاعات بیشتر

کارآمدی الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در نقد و ارزیابی …

کارآمدی الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در نقد و ارزیابی برابر ها در متون ترجمه شده «خواهران» اثر جیمزجویس در این مقاله برابری و برابریابی را بر پایه هم ویژگی های صوری متن در زبان مبدا و هم بافت موقعیتی با استناد بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مورد بررسی قرار می دهیم، زیرا تنها…

اطلاعات بیشتر

چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان …

چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولانا نامه ها به دو رده اصلیِ غیرخویشاوندان و خویشاوندان رده بندی شد. سپس هریک از این رده ها به دو رده فرعی تقسیم گردید: رده غیرخویشاوندان به رده های سیاسیون و مریدان و رده خویشاوندان به رده های فرزندان و عروس.…

اطلاعات بیشتر

بازتاب نماز در حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی …

بازتاب نماز در حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی (اولین مثنوی عرفانی زبان فارسی) بخش عظیمی از متون زبان و ادبیات فارسی از مضامین فرهنگی و معارف اسلامی تشکیل شده است. یکی از مفاهیم تعلیمی ـ عرفانی در شعر و نثر شاعران و نویسندگان، نماز است. نماز با زیباترین و شیواترین تعابیر و اوصاف در متون عرفانی…

اطلاعات بیشتر

راه های تأثیر ادبیات اسلامی ایران بر عربی

راه های تأثیر ادبیات اسلامی ایران بر عربی ایران باستان از روزگار قدیم خط و ادبیات داشته است. برپایه برخی آثار تاریخی، مشخص می شود که در آن روزگار، مکتب های درباری برپا بوده و موبدان، علوم گوناگون را تدریس می کردند؛ گذشته از این، در دوره حکمرانی ساسانیان، با ترجمه علوم فلسفی و اجتماعی…

اطلاعات بیشتر

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات ملل یوگسلاوی سابق

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات ملل یوگسلاوی سابق ارتباطات و تبادلات زبان شناسی میان ملل مختلف، همیشه بر جنبه های مختلف علمی تأثیرگذار بوده و موجب تشویق زبان شناسان شده است؛ در این میان می توان گفت که غالباً مشترکات لغوی، بهترین و موثق ترین شاخص این گونه ارتباطات است. برای…

اطلاعات بیشتر