خنده خانه، جوکستان، عیدانه

دروغ پروری

دروغ پروری دو نفر با هم قرار می گذارند تا هر دروغی را که یکی شان گفت، دیگری آن را پرواز داده و بپروراند تا در جمع کم نیاورند. جمعی از دوستان دور هم بودند و یکی با اشاره ی چشم دیگری شروع کرد:”پدر من یک طویله دارد که آنقدر بزرگ است که وقتی یک…

اطلاعات بیشتر

بررسی عنصر نفی در ترجمه های قرآن کریم

بررسی عنصر نفی در ترجمه های قرآن کریم چکیده: در این پژوهش ضمن بررسی جایگاه نفی در زبان فارسی در دوره های مختلف تحول زبان فارسی و با نگاهی رده شناختی به جایگاه آن در این زبان، ترجمه های فارسی قرآن کریم مورد پژوهش قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد که علیرغم اینکه…

اطلاعات بیشتر

گفتمان، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

گفتمان، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی تعریف گفتمان: گفتمان (discourse) را به صورت های گوناگون تعریف کرده اند. مضمون مشترک این تعریف ها این است که گفتمان با واحدی بزرگتر از جمله سروکار دارد. همان گونه که با استفاده از قواعد دستور زبان می توانیم اسامی مرکب، گروه، بند و جمله را بسازیم با…

اطلاعات بیشتر

بافت و انواع آن

بافت و انواع آن تعریف بافت: بافت به مجموعه مقدمه چینی هایی گفته می شود که برای رساندن یک پیام یا رسیدن به آن نیاز است. به تعبیر دیگر، بافت همان فحوای کلام است. گفتمان و ترجمه، علی صلح جو، نشر مرکز، چاپ چهارم، ۱۳۸۵، ص ۱۷، تهران) انواع بافت: بافت انواع مختلفی دارد که…

اطلاعات بیشتر

شرط های چهارگانه گرایس در ارتباط سالم و کامل

شرط های چهارگانه گرایس در ارتباط سالم و کامل اصل همکاری هر نوع ارتباط زبانی مبتنی بر همکاری است. گوینده و شنونده، نویسنده و خواننده در همکاری دائم با یکدیگرند. چنانچه این همکاری نباشد، ارتباط صورت نخواهد گرفت. این بدان معناست که اگر خواننده نخواهد بفهمد در زبان به اندازه کافی “کژتابی” وجود دارد که…

اطلاعات بیشتر

گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی نظریه ی اجتماعی در نیمه ی دوم قرن بیستم شاهد توجه خاص به مقوله ی زبان بوده است . «چرخش زبانی» اصطلاحی است که در باره ی همین امر به کار برده می شود . رواج مفهوم «گفتمان» در علوم انسانی نیز محصول همین چرخش زبانی است . در مقاله…

اطلاعات بیشتر