نخل شکسته (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! نخل شکسته نخلی که شکست ثمرش را نزنید        مرغی که زمین خورده پرش را نزنید دیدید اگر که دست مردی بسته است     دیگر در خانه، همسرش را نزنید به سوخته باغ…

اطلاعات بیشتر

سر به گریبان علی (ع) (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! سر به گریبان علی (ع) جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است         صبح هم در نظرم شام غریبان علی است گرچه با چاه کند درد دل خود ابراز                  چاه…

اطلاعات بیشتر

روز آخر (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! روز آخر گردهای خانه را وقتی به جارو می گرفت        گاه گاهی هر دو دستش را به پهلو می گرفت تشنه می شد آب می نوشید آن نور دو عین        آب…

اطلاعات بیشتر

پنجه ی غم (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! پنچه ی غم پنجه در پنجه ی غم دارم و گریان توأم       بگذر از من که همین یک شبه مهمان توأم به غم و اشک غریبی تو سوگند علی          که من…

اطلاعات بیشتر

زینب به فدای تو (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! مادر مادر مادر، زینب به فدای تو، زینب به فدای تو (۲)    تو گریه به بابا کن، من گریه برای تو، من گریه برای تو (۲) ای – دخت پیمبر –…

اطلاعات بیشتر

نماز عشق (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! نماز عشق نماز عشق را خواندم به پشت درب این خانه             ولی من سجده ی خود را میان کوچه ها کردم چنان آثار سیلی بر رخ زردم به جا مانده                  که…

اطلاعات بیشتر