شکاکیت خفیف mitigated skepticism

شکاکیت خفیف mitigated skepticism شکاکیت خفیف: هیوم معتقد بود که باید به خود بقبولانیم که تنها در ریاضیات است که انسان به برهان قاطع یا همان قطعیت صد در صد می تواند دست یابد. او بر این باور بود که قطعیت در هیچ نقشی در کارهای دیگر و در زندگی انسان ندارد. او تاکید می…

اطلاعات بیشتر

انرژی جنبشی

انرژی جنبشی هر جنبنده ای در گستره هستی دارای انرژی است که توسط آن انرژی به جنبش در می آید. به این انرژی که سبب جنبش آن جنبنده می شود انرژی جنبشی گویند. به هر میزان که چیزی با سرعت بیشتری حرکت نماید، به همان اندازه دارای جرم و انرژی جنبشی فزون تری است. اولین…

اطلاعات بیشتر

وحدت وجود یا همه خدایی

وحدت وجود یا همه خدایی فلسفه از آغاز تا کنون مشرب های متفاوتی را در خود پرورده است که یکی از آنان دیدگاه “وحدت وجود یا همه خدایی” می باشد. در این نظرگاه، خدا وند تبارک و تعالی را عین هستی و کائنات و به تعبیری دیگر عین طبیعت می انگارد. چنین اندیشه ای تمام…

اطلاعات بیشتر

خردگرایی یا اصالت عقل

خردگرایی یا اصالت عقل rationalism سالها سلطه ی کلیسایی بر افکار عمومی سایه ای سترگ افکنده بود تا اینکه سرانجام سایه ها رفته رفته کم رنگ باختند. در این میان تعداد زیادی بر اندیشیده پای می فشردند که تنها از راه عقل و خرد می توان به شناخت جهان و گیتی دست یافت. به این…

اطلاعات بیشتر

مادرم را کجا می برند؟ (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! مادرم را کجا می برند؟ خدا مادرم را کجا می برند کمانم برای شفا می برند خدا مادرم بازویش خسته است ببین پهلویش را که بشکسته است “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ…

اطلاعات بیشتر

دریای خون (وحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! دریای خون دیده شد دریای خون، گوهر نمی دانم چه شد       دل به جان آمد ولی دلبرنمی دانم چه شد محرم گلهای این باغم ولی در کوچه باغ           یاس من شد…

اطلاعات بیشتر