عدد ۴۰، نماد کمال

عدد ۴۰، نماد کمال شماره چهل عدد کمال و کامل بودن است. در آموزه های بسیار متعالی قرآن عظیم الشان و راویات مقدس اسلامی از معصومین، صلوات الله و سلامه و برکاته علیهم اجمعین نیز اشاره های فراوانی به عدد ۴۰ و قداست های آن شده است که به تدریج بدانان پرداخته خواهد شد. الف-…

اطلاعات بیشتر

دنبال حیدر (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! دنبال حیدر دنبال حیدر می دوید (۲)        از سینه اش خون می چکید (۲) شکر خدا زینب ندید (۲)        یا فاطمه، یا فاطمه (۲) حسین من، حسین من (۲)     …

اطلاعات بیشتر

بهانه ی زهرا (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! بهانه ی زهرا دلم گرفته بهانه، بهانه ی زهرا           ببر تو مرغ دلم را به خانه ی زهرا به یا علی دل ما را تو نور باران کن     که هست اسم…

اطلاعات بیشتر

عقده ی دل (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! عقده ی دل گریه کردم عقده ی دل وا شود اما نشد           در مدینه گشتم و گم گشته ام پیدا نشد جستجو کردم بسی در بین مظلومان ولی         از علی و…

اطلاعات بیشتر

قصه ی درو دیوار (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! شکسته بال و پری ز آشیانه می بردند           تنی غریب، غریبان به شانه می بردند جنازه ای که همه ی انبیاء به قربانش           چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردند…

اطلاعات بیشتر

کبوتر دل (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! کبوتر دل بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند          کسی به خانه ی علی حلقه ی در نمی زند فاطمه جان! حسین تو بی تو غذا نمی خورد    حسن…

اطلاعات بیشتر