بررسی تطبیقی جامعه شناسی دین

بررسی تطبیقی جامعه شناسی دین پژوهش حاضر در پی آن است که تاثیر و نقش دین در درون جامعه را با نگاه دو اندیشمند، امیل دورکیم و ابن سینا بررسی کرده و وجوه اشتراک و افتراق آن را بیان کند از بررسی انجام شده نتیجه زیر حاصل شده است. دورکیم معتقد است که دین همان…

اطلاعات بیشتر

کپی گذشته هرگز!

کپی گذشته هرگز! ازدواج در دین مبین اسلام یکی از سنّت های بسیار والا و ارزشی پیامبر گرانقدر اسلام، صلی الله علیه و آله و سلّم، بوده است. رواج، انجام، تسهیل و تشریک در معرفی دختران و پسران به خانواده ها برای امر خیر ازدواج نیز مورد تاکید فراوان می باشد. بعد از اینکه مقدمات…

اطلاعات بیشتر

پایگاه اجتماعی زنان در خانواده (مقایسه اسلام و فمینیسم)

پایگاه اجتماعی زنان در خانواده (مقایسه اسلام و فمینیسم) چکیده: پژوهش پایگاه اجتماعی زن در خانواده با عنایت به مقایسه رویکرد اسلام و فمینیسم، به بررسی و تحلیل جایگاهی که به لحاظ اجتماعی زنان در خانواده و به دنبال آن در جامعه اشغال می کنند می پردازد و با توصیفی از وضعیت گذشته و کنونی…

اطلاعات بیشتر

نگاهی به متن ادبی و اجزای تشکیل دهنده آن

نگاهی به متن ادبی و اجزای تشکیل دهنده آن چکیده: از آنجا که عنوان این مقاله مربوط به ادبیات و عناصر تشکیل دهنده ی آن می باشد، پرداختن به سه محور اساسی یعنی: تعریف ادب و ادبیات، عناصر تشکیل دهنده ی آن و بالاخره تحلیل این عناصر در یک متن ادبی، ضروری می نماید. با…

اطلاعات بیشتر

تحلیل واژگانی افعال در زبان فارسی

تحلیل واژگانی افعال در زبان فارسی چکیده: دستور زبان نویسان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی تمام افعال این زبان را بی قاعده فرض نموده و معتقدند که هر فعل در زبان فارسی دو ریشه یا ماده دارد: ریشه ی گذشته و ریشه ی حال. صیغه هایی که بر گذشته دلالت دارند از ریشه ی…

اطلاعات بیشتر

بررسی مسئله تغییر همزمانی زبان

بررسی مسئله تغییر همزمانی زبان چکیده: در این مقاله مسئله تغییر زبان از نظر تاریخی و از لحاظ جامعه شناسی زبان مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه تاریخی که می گوید برای اینکه زبان تغییر کند به زمان نسبتاً طولانی نیاز داریم (چند قرن)، در تحقیقات و مطالعات جدید نقد می شود و ضمن…

اطلاعات بیشتر