وامداری طبیعت

وامداری طبیعت بسیار طبیعی و روشن است که طبیعت در مرحله اول وامدار فضل بی منتهای حقتعالی بوده است و در مرحله دوم بار امانت بندگی را که نپذیرفت و آدم آن را به تعبیر قرآن به نادانی قبول نمود بر دوش انسان نهاد و خود را وامدار هر آنکس دانسته است که به شایستگی…

اطلاعات بیشتر

عشق ورزی به طبیعت

عشق ورزی به طبیعت طبیعت به عشق اینکه ما بنده ی شایسته ای بوده باشیم، بار امانت الهی، جلّت عظمته، که همان بندگی بوده باشد، را نپذیرفت و خود را عاشقانه خدمتگزار بشر قرار داد. آیا سزاور آن نیست که ما نیز پاسخی در خور انسانیت خود دهیم و عشق ورزی به طبیعت را به…

اطلاعات بیشتر

هوشیاری و جانداری طبیعت

هوشیاری و جانداری طبیعت بزودی ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر

مهرورزی ایرانی

مهرورزی ایرانی ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر

امانت داری ایرانی

امانت داری ایرانی ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر

صداقت ایرانی

صداقت ایرانی ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر