بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی

بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی چکیده پیشرفت وگسترش چشمگیر دانش زبانشناسی وتوجه زبانشناسان به طبیعت معنا وبافت کلام سبب ایجاد دیدگاه های تازه ای نسبت به مطالعه زبان وتحلیل واحدهای زبانی ودر نتیجه پیدایش رشته جدیدی به نام تحلیل کلام در عرصه زبانشناسی گردید. زبانشناسان تحلیل…

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل فرهنگی –جامعه شناختی کلام در زبان فارسی نوجوان

بررسی عوامل فرهنگی –جامعه شناختی کلام در زبان فارسی نوجوان چکیده اعضای یک جامعه زبانی در سنین مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی دارند که از جمله آنها می توان به الگوهای رفتار زبانی اشاره کرد. یعنی رفتار زبانی مانند سایر جنبه های رفتار اجتماعی او دارای یک الگوی ثابت، یکنواخت وبدون تغییر نیست ودر طول زندگی…

اطلاعات بیشتر

بررسی ورود واژه از زبان ترکی به فارسی وعوامل زبان شناختی موثر در آن

بررسی ورود واژه از زبان ترکی به فارسی وعوامل زبان شناختی موثر در آن چکیده از آنجا که قشر عظیمی از جامعه کشور ما را ترک زبانان تشکیل می دهند، وقرن ها است که به لحاظ دارا بودن وحدت دینی واشتراک فرهنگی با فارسی زبانان به همزیستی مسالمت آمیز خود ادامه می دهند، از این…

اطلاعات بیشتر

بررسی با هم آئی های زنجیری …

بررسی با هم آئی های زنجیری در ترجمه انگلیسی به فارسی مبتنی بر نظریه عمومی زبانشناسی چکیده ترجمه عملی است که در دنیای امروز خصوصاً در طول پنجاه سال اخیر نه تنها برای مترجمان وزبانشناسان بلکه برای دانشمندان واهل صنعت نیز موضوع با اهمیتی بوده است. با این وجود، در کشور ما مطالعات در زمینه…

اطلاعات بیشتر

دستان کوچک، گره های بزرگ

دستان کوچک، گره های بزرگ ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر

تازیانه

تازیانه ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر