مقایسه تاثیر دو نوع خواندن متون …

مقایسه تاثیر دو نوع خواندن متون (خواندن همراه با تمرین در مقابل خواندن تنها) بر یادگیری لغت در زبان دوم چکیده در راستای یافتن روش‏های جدید و کارا در تدریس زبان‏های خارجی، تحقیق حاضر به مقایسه دو روش تدریس در زمینه آموزش لغت در انگلیسی به عنوان زبان دوم اهتمام نمود. روش اول که برگرفته…

اطلاعات بیشتر

دوزبانگی و یادگیری دستور زبان‌ انگلیسی بعنوان‌ زبان‌ خارجی

دوزبانگی و یادگیری دستور زبان‌ انگلیسی بعنوان‌ زبان‌ خارجی چکیده دوزبانگی یکی از موضوعات‌ بحث‌ برانگیزی است‌ که‌ توجه‌ بسیاری از محققان‌ و صاحب‌ نظران‌ امر آموختن‌ زبان‌ را در دهه‌های اخیر به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌. برخی محققین‌ و نویسندگان‌ بر این‌ باور بوده‌اند که‌ دوزبانگی تاثیر منفی بر روی اداراک‌ و یادگیری دارد.…

اطلاعات بیشتر

تاثیر ساده‌ کردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاری واژگانی و ارجاعی و تاثیرآن‌ بردرک‌ مطلب‌ متون‌ خواندنی

تاثیر ساده‌ کردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاری واژگانی و ارجاعی و تاثیرآن‌ بردرک‌ مطلب‌ متون‌ خواندنی چکیده هدف‌ از انجام‌ این‌ تحقیق‌ روشن‌ نمودن‌ این‌ نکته‌ بود که‌ آیا بین‌ ساده‌ کردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاری- واژگانی و ارجاعی و درک‌ مطلب‌ توسط‌ فراگیران‌ زبان‌ دوم‌ ارتباطی وجود دارد. بدین‌ منظور ۱۵۳ نفر…

اطلاعات بیشتر

بررسی نقش‌ تأملی وتکانشی بودن‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی درموفقیت‌آنان‌ در فراگیری زبان‌ خارجی

بررسی نقش‌ تأملی وتکانشی بودن‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی درموفقیت‌آنان‌ در فراگیری زبان‌ خارجی چکیده تحقیق‌ وبررسی درباره‌ عوامل‌ مؤثربرمیزان‌ موفقیت‌ زبان‌ آموزان‌ دریادگیری یک‌ زبان‌ دوم‌ اخیرا”توجه‌ محققان‌زیادی رابه‌ خودمعطوف‌ کرده‌ واهمیت‌ ویژه‌ای یافته‌ است‌. درحقیقت‌ فهمیدن‌ فرآیندزبان‌ آموزی وبالابردن‌ سطح‌کیفی آموزش‌ زبان‌ درسطوح‌ ومقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی درگروشناختن‌ اینگونه‌ عوامل‌ است‌. تحقیق‌ حاضربه‌منظوربررسی عوامل‌…

اطلاعات بیشتر

تأثیرروش‌ اندازه‌ گیری برمقادیر بدست‌ آمده‌ ازتوانش‌ خواندن‌ ودرک‌ مقاهیم‌

تأثیرروش‌ اندازه‌ گیری برمقادیر بدست‌ آمده‌ ازتوانش‌ خواندن‌ ودرک‌ مقاهیم‌ چکیده هدف‌ ازانجام‌ تحقیق‌ فوق‌،بررسی رابطه‌ بین‌ روشهای اندازه‌ گیری وتوانش‌ خواندن‌ ودرک‌ مفاهیم‌ دربین‌ افرادی که‌ازنظرتوانش‌ زبانی درسطوح‌ مختلف‌ قابل‌ دسته‌ بندی می باشندبود. به‌ بیان‌ دیگر،هدف‌ این‌ بودکه‌ بررسی شودآیابه‌کاربردن‌ روشهای متفاوت‌ اندازه‌ گیری ازیک‌ توانائی مشخص‌.به‌ نتایج‌ ومقادیرمتفاوتی منتج‌ خواهدشدیانتایجیمشابه‌ به‌ دست‌…

اطلاعات بیشتر

بررسی پدیده‌تمجیددرکلام‌ نوشتاری(سبک‌ نگارش‌نامه‌)ونقش‌ جنسیت‌ درآن‌‌

بررسی پدیده‌تمجیددرکلام‌ نوشتاری(سبک‌ نگارش‌نامه‌)ونقش‌ جنسیت‌ درآن‌‌ چکیده هدف‌ ازتحقیق‌ فوق‌ این‌ بودکه‌ بررسی نمایدکه‌ آیادانشجویان‌ ایرانی(بعنوان‌ زبان‌ آموزانی که‌ زبان‌ رادرمحیط‌غیربومی آن‌ یادمیگیرند.)فرم‌ واستراتژیهای”تمجید”راباتوجه‌ به‌ جنسیت‌شان‌ (مذکروموءنث‌)درنگارش‌ نامه‌بطوریکسان‌ بکارمیبرندوهمچنین‌ آیانگارندگان‌ نامه‌ جنسیت‌ مخاطبان‌ خودرادرنظرگرفته‌ وبه‌ شیوه‌ای متفاوت‌ عمل‌می کنند. درای تحقیق‌ ۶۵ نفرازدانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی ازدانشگاه‌ کاشان‌ که‌ درحال‌ گذراندن‌ درس‌”مقاله‌نویسی”بودندشرکت‌ کردندکه‌ پس‌ ازتجزیه‌…

اطلاعات بیشتر