روش موازی و غیرموازی در نوشتار زبان انگلیسی

روش موازی و غیرموازی در نوشتار زبان انگلیسی چکیده دانش آموزان ممکن است یک روش مستقیم و موازی را در نوشتار خود اتخاذ کرده با تهیه نسخه سازماندهی اولیه به انتقال همان سازماندهی اولیه به پیش نویسهای بعدی بپردازد. در حالیکه تنها به زبان نوشته خود می‏اندیشند و کمتر در فکر تغییر محتوا و سازماندهی…

اطلاعات بیشتر

همبستگی متنی و انسجام متنی در نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی در ایران

همبستگی متنی و انسجام متنی در نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی در ایران چکیده این تحقیق در جهت مطالعه ارتباط بین همبستگی متنی (Cohesion) و انسجام متنی (Coherence) در نوشتار دانشجویان ایرانی انجام شد . بعبارت روشنتر با تکیه بر مدلی که حســــن (۱۹۸۹) در مورد ارتباط بین همبستگی و انسجام متنی ارائه کرده و براساس…

اطلاعات بیشتر

تاثیر طبقه بندی کلمات بر یادگیری واژگان

تاثیر طبقه بندی کلمات بر یادگیری واژگان چکیده یادگیری واژگان فرایندی است پیچیده که علیرغم مجموعه‏ای از تحقیقات نظری در این زمینه هنوز پدیده‏ای تقریباً ناشناخته در مطالعات زبانی می‏باشد. عده‏ای از زیر یک مجموعه قرار می‏گیرند باعث سهولت در یادگیری می‏شود، حال آنکه عده‏ای دیگر از محققین بر این باورند که طبقه‏بندی و تدریس…

اطلاعات بیشتر

انتقال مفاهیم منظور شناسی در کنش زبانی دانشجویان ایرانی

انتقال مفاهیم منظور شناسی در کنش زبانی دانشجویان ایرانی چکیده اهداف این تحقیق عبارتند از : نخست بررسی روشهای عذرخواهی و شکایت در زبان انگلیسی و فارسی و سپس ارزیابی آگاهی دانشجویان ایران از این روشها و برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با افراد انگلیسی از طریق مقایسه پاسخهای آنان با پاسخهای اهل زبان و…

اطلاعات بیشتر

تاثیر سوالات ساختاری و ادراکی بر درک مطلب زبان آموزان

تاثیر سوالات ساختاری و ادراکی بر درک مطلب زبان آموزان چکیده اهمیت مهارت خواندن و درک مطلب در یادگیری زبان دوم امری بدیهی است. هنینگ (۱۹۷۵) معتقد است که درک مطلب زبان علاوه برای اهمیتی که بر زبان آموز دارد، می‏تواند به عنوان معیاری در ارزیابی مهارت زبانی در زبان دوم بکار رود. تبادل اطلاعات…

اطلاعات بیشتر

تاثیر زبان مادری بر روی فراگیری لغت در زبان بیگانه

تاثیر زبان مادری بر روی فراگیری لغت در زبان بیگانه چکیده تا سال ۱۹۷۰ محققان زبان بر این باور بودند که ساختار زبان نقش مهمتری را نسبت به لغت در یادگیری و فهمیدن زبان بیگانه دارا می‏باشد. ولی از آن به بعد و مخصوصاً در سالهای اخیر محققان به این موضوع پی برده‏اند که لغت…

اطلاعات بیشتر