تأثیر انواع بازخوردهای اصلاحی تعاملی و غیرتعاملی بر پیشرفت دانش دستور شفاهی …

تأثیر انواع بازخوردهای اصلاحی تعاملی و غیرتعاملی بر پیشرفت دانش دستور شفاهی در زبان دوم چکیده چندی است که نقش بالقوه بازخورد اصلاحی در فراگیری و آموزش زبان دوم مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً پژوهشگران زبان دوم اظهار داشته‌اند که اگر مقصود از آموزش زبان کسب مهارت زبانی در حد جامع و کامل باشد،…

اطلاعات بیشتر

رابطه متغیر شناختی استقلال / وابستگی میدانی با خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی

رابطه متغیر شناختی استقلال / وابستگی میدانی با خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی چکیده تحقیق حاضر رابطه میان متغیر شناختی استقلال / وابستگی میدانی و سطوح مختلف خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی را با توجه به دو نوع سؤال درک مطلب ساختاری و استنباطی مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور فرضیه‎های…

اطلاعات بیشتر

تجزیه و تحلیل مقابله ای ساختار داستانهای کوتاه …

تجزیه و تحلیل مقابله ای ساختار داستانهای کوتاه فارسی و انگلیسی وکاربرد آن در تدریس نگارش به زبان انگلیسی چکیده نظم بخشیدن به عقاید درون متون، غالبا بزرگترین نقطه ضعف نگارش دانشجویان محسوب می گردد. این مشگل برای زبان آموزان چندین برابر می گردد چرا که در فرهنگهای متفاوت الگوهای سازماندهی نگارش متفاوت می باشند.…

اطلاعات بیشتر

رویکرد دبیران زبان انگلیسی در تدریس مهارت خواندن …

رویکرد دبیران زبان انگلیسی در تدریس مهارت خواندن: مقایسه ای بین تاکید بر معنی و تاکید بر قواعد چکیده رساله در ۱۲۱ صفحه تهیه و جمع آوری شده است و شامل پنج بخش می‏باشد . این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی استفاده از دو نوع راهبرد تدریس مهارت خواندن ( تأکید بر تمرین و…

اطلاعات بیشتر

فنون آموزش بر اساس خصیصه های روانشناختی …

فنون آموزش بر اساس خصیصه های روانشناختی: بررسی ارتباط بین سبک یادگیری وابستگی / استقلال میدانی و آموزش دستور زبان بصورت یکپارچه در متن / مجزا چکیده در فراگیری جنبه‏های مختلف هر زبانی ،‌دستور زبان از اهمیت زیادی برخوردار است . بعلاوه ، زبان آموزان دارای تفاوتهای فردی می‏باشند که این تفاوتها همیشه توجه متخصصان…

اطلاعات بیشتر

مشاهده و توصیف خطاهای پایا در ساخت زمان افعال انگلیسی …

مشاهده و توصیف خطاهای پایا در ساخت زمان افعال انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی که به تحصیل زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مشغولند چکیده یکی از موارد فعالیت محققین در مجموعه مطالعات مربوط به یادگیری زبان دوم ، مطالعه و بررسی انواع خطاهایی است که زبان آموزان در حین فراگیری زبان دوم مرتکب…

اطلاعات بیشتر