دانش فراکلامی و استفاده از آن در نوشتارزبان آموزان ایرانی

دانش فراکلامی و استفاده از آن در نوشتارزبان آموزان ایرانی چکیده نظر به اینکه زبان انگلیسی یک زبان بین المللی می باشد، تربیت زبان آموزان ماهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یادگیری یک زبان دوم مستلزم مهارتهای گوناگون از جمله مهارت نوشتن است که در حال حاضر با پیدایش شیوه های جدید ارتباط جهانی…

اطلاعات بیشتر

جایگاه ضمایر موصولی و ضمایر تکرار در زبان بینابینی فارسی …

جایگاه ضمایر موصولی و ضمایر تکرار در زبان بینابینی فارسی زبانانی که در بزرگسالی انگلیسی یا آلمانی را فرا می گیرند چکیده بر اساس نظریه عدم دستیابی به مشخصه های نقشی ( هوکینز و چان، ۱۹۹۷)، مشخصه های نقشی (نحوی) در زبان دوم که با مشخصه های نقشی زبان اول متفاوتند، برای فراگیران آن زبان غیر…

اطلاعات بیشتر

بررسی مقایسه ای سه نوع تست دیکته بعنوان شاخص های اندازه گیری مهارت شنیداری و بسندگی زبانی

بررسی مقایسه ای سه نوع تست دیکته بعنوان شاخص های اندازه گیری مهارت شنیداری و بسندگی زبانی چکیده این تحقیق تلاشی بود برای مقایسه سه نوع تست دیکته بعنوان شاخصهای اندازه گیری مهارت شنیداری و بسندگی زبانی، برای این منظور ۳۰ دانشجوی زبان انگلیسی بصورت اتفاقی انتخاب شدند. چهار آزمون دیکته سنتی ، دیکته همراه…

اطلاعات بیشتر

بررسی روایی و قدرت تمیز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانایی جامع زبان …

بررسی روایی و قدرت تمیز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانایی جامع زبان برای فراگیران زبان انگلیسی ایران چکیده هدف این پژوهش بررسی روایی و قدرت تمیز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانایی جامع زبان بوده است. تعداد ۱۴۴ آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند. آنها به صورت اتفاقی از میان دانشجویان دانشگاههای اصفهان، آزاد…

اطلاعات بیشتر

انگیزه (Motivation) دانشجویان دانشگاه اصفهان در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران

انگیزه (Motivation) دانشجویان دانشگاه اصفهان در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران چکیده اکنون بیش از پنجاه سال است که نقش انگیزه (motivation) در زندگی و تحصیل افراد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و به عنوان یک موضوع مهم تحقیق در آمده است. تحقیق در مورد نقش انگیزه در یادگیری…

اطلاعات بیشتر

نقش یادگیری ضمنی دستور زبان از طریق درک مطلب

نقش یادگیری ضمنی دستور زبان از طریق درک مطلب چکیده هدف این تحقیق بررسی نقش یادگیری ضمنی در یادگیری دستور زبان از طریق درک مطلب بود. شصت دانش آموز دختر دبیرستانی از ناحیه یک شهرری تهران انتخاب شدند. این انتخاب از میان دانش آموزان سال اول دبیرستان حدیث کساء انجام گردید. قبل از انجام تحقیق…

اطلاعات بیشتر