بررسی نقشهای متفاوت لغات محتوایی و دستوری در خواندن زبان انگلیسی

بررسی نقشهای متفاوت لغات محتوایی و دستوری در خواندن زبان انگلیسی چکیده خواندن ودرک مطلب یکی از مهمترین مهارتها و در بسیاری ازموارد تنها مهارت مورد نیاز بسیاری ازفراگیران زبان خارجی است. در درک یک متن عوامل متعددی تاثیر گذارند که لغات یکی از مهمترین این موارد میباشد. دراین تحقیق نقش لغات محتوائی و دستوری…

اطلاعات بیشتر

بررسی میزان خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در کاربرد کلمات هم نشین دستوری و واژگانی

بررسی میزان خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در کاربرد کلمات هم نشین دستوری و واژگانی چکیده واژگان هم نشین نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان به ویژه در یادگیری کلمات دارند. ولی متاسفانه تحقیقات انجام شده در این زمینه کافی و رضایت بخش نیستند. بنابراین، تحقیق حاضر توجهی خاص به کلمات هم نشین دستوری و…

اطلاعات بیشتر

کمال گرایی و کنش زبانی: ارتباط میان کنش زبانی زبان آموزان و تمایلات کمال گرایانه شان

کمال گرایی و کنش زبانی: ارتباط میان کنش زبانی زبان آموزان و تمایلات کمال گرایانه شان چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط میان کنش زبانی زبان آموزان دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان و تمایلات کمال گرایانه آنهاست. ۹۷ نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در پیش آزمون شرکت کردند: هدف پیش آزمون تهیه آزمون سنجش…

اطلاعات بیشتر

بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی

بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی چکیده مطالعه حاضر به بررسی نقش متفاوت ابزار انسجام (ارجاع، جانشین سازی، حذف، حروف ربط و عوامل انسجام) در خواندن و درک مطلب دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. این تحقیق بر روی یک گروه ۳۵ نفری از دانشجویان سال آخر…

اطلاعات بیشتر

مقایسه تأثیر پیش تدریس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درک مفاهیم فرا گیران ایرانی …

مقایسه تأثیر پیش تدریس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درک مفاهیم فرا گیران ایرانی را به عنوان یک زبان خارجه فرا می گیرند : خواندن از دید گاه تئوری طرح واره ها چکیده این تحقیق تأثیر پیش تدریس دستور زبان و واژگان را، به عنوان دو فعالیت پیش از تدریس متن، بر میزان…

اطلاعات بیشتر

تأثیر کاربرد استراتژیهای یادگیری زبان برتقویت مهارت شنیداری زبان‌آموزان

تأثیر کاربرد استراتژیهای یادگیری زبان برتقویت مهارت شنیداری زبان‌آموزان چکیده این تحقیق گزارشی پیرامون کاربرد استراتژیهای یادگیری زبان انگلیسی توسط دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اراک میباشد. ۹۷ دانشجوی دختر و پسر جمیعت آماری این تحقیق را تشکیل دادند. در این تحقیق فراوانی کاربرد استراتژیهای یادگیری توسط این دانشجویان در قیاس با متغیرهای جنسیت و…

اطلاعات بیشتر