تغییرات اجتماعی در اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی

تغییرات اجتماعی در اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی چکیده: فعالیتها و آثار اندیشمندان شیعی در باب احیای اسلامی سه مرحله اساسی را به وجود آورده است: مرحله بیداری. در این مرحله جوامع اسلامی حیات تازه ای را آغاز کرد. مرحله شکل دهی به اندیشه اجتماعی- سیاسی مسلمانان است؛ بدانگونه که امکان پایداری و استقامت در…

اطلاعات بیشتر

بررسی دیدگاه جان سرل در باب واقعیت اجتماعی و مقایسه آن با اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

بررسی دیدگاه جان سرل در باب واقعیت اجتماعی و مقایسه آن با اعتباریات علامه طباطبایی (ره) چکیده: واقعیت اجتماعی در نظر جان سرل، فیلسوف زبان به حیث التفاوتی جمعی پیوند می خورد. مکانیزم ایجاد واقعیت نهادی که زیر گروه واقعیت اجتماعی است قانون تاسیسی می باشد که با فرمول (X در زمینه C بعنوان Y تلقی می شود) مشخص می…

اطلاعات بیشتر

نظریه ی اجتماعی سنت گرایان با تاکید بر نظریه ی اجتماعی رنه گنون

نظریه ی اجتماعی سنت گرایان با تاکید بر نظریه ی اجتماعی رنه گنون چکیده: سنت گرایی، جریانی است که از دریچه ی دین پژوهی و با رویکرد درون دینی به نقد مدرنیته پرداخته و نقدهایی مبنایی بر آن وارد کرده است. به طور کلی این رساله درصدد است تا ضمن تفسیر مبانی نظری سنت گرایان…

اطلاعات بیشتر

تاثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی

تاثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر احتمالی معرفی دستور زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سروده های انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری نکات…

اطلاعات بیشتر

بررسی سازه روایی آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران

بررسی سازه روایی آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران چکیده در چند دهه ی اخیر، مطالعات روایی در آزمونهای بسندگی زبان توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. این مطالعات برای بررسی مهارتهایی است که توسط هر سئوال در آزمون سنجیده می شوند.در همین راستا…

اطلاعات بیشتر

تاثیر آموزش دانش فراکلامی بر خو اندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزآن در زبان دوم

تاثیر آموزش دانش فراکلامی بر خو اندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزآن در زبان دوم چکیده هدف از تحقیق فوق بررسی میزان پیشرفت زبان آموزان درخواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی پس از آموزش دیدن در زمینه شناسه های دانش فرا کلامی بود . برای این منظور ، ۸۰ زبان آموز…

اطلاعات بیشتر