بررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان

بررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان این نوشتار، جستاری با رویکردی گفتمان شناسانه در زمینه زبان شناسی ادبیات است که به بررسی چگونگی توزیع ساخت های گفتمان مدار در سطح عبارات، جملات و متن گلستان سعدی می پردازد؛ تا میزان صراحت و پوشیدگی مؤلفه های زبانی به کار رفته در…

اطلاعات بیشتر

کارآمدی الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در نقد و ارزیابی …

کارآمدی الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در نقد و ارزیابی برابر ها در متون ترجمه شده «خواهران» اثر جیمزجویس در این مقاله برابری و برابریابی را بر پایه هم ویژگی های صوری متن در زبان مبدا و هم بافت موقعیتی با استناد بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مورد بررسی قرار می دهیم، زیرا تنها…

اطلاعات بیشتر

چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولانا

چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولاناچکیده: نامه ها به دو رده اصلی غیرخویشاوندان و خویشاوندان رده بندی شد. سپس هریک از این رده ها به دو رده فرعی تقسیم گردید: رده غیرخویشاوندان به رده های سیاسیون و مریدان و رده خویشاوندان به رده های فرزندان و عروس.…

اطلاعات بیشتر

عظمت امام صادق (ع)

عظمت امام صادق (ع) امام صادق، صلوات الله علیه و آله و سلم، در دوران حکمت منصور دوانیقی، لعنه الله تعالی علیه، به سر می بردند. در برخی کتاب های تاریخی نقل گشته است که تا چهارده مرتبه و آن هم شبانه وجود نازنین و مبارک مولا امام صادق, سلام الله علیه و آله، را…

اطلاعات بیشتر

ذبح اسماعیل (ع) و نبریدن کارد

ذبح اسماعیل (ع) و نبریدن کارد حضرت ابراهیم، علی نبینا و آله و علیه السلام، سالها بی فرزندی را تجربه نمود و آرزوی آن را به دل داشت تا اینکه ساره، همسر نازای حضرت ابراهیم، هاجر را که کنیز خود بود به شوهر بخشید تا از او صاحب فرزند شود. امر الهی، جلّت عظمته، بر…

اطلاعات بیشتر

تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری لغت‌ در زبان‌ دوم‌

تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری لغت‌ در زبان‌ دوم‌ چکیده در راستای یافتن‌ روشهای جدید و کارآ در تدریس‌ زبانهای خارجی، تحقیق‌ حاضر به‌ مقایسه‌ دو روش‌ تدریس‌ در زمینه‌ آموزش‌ لغت‌ در انگلیسی به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ اهتمام‌ نمود. روش‌ اول‌ که‌ بر گرفته‌ شده‌ از تئوری های اکتساب‌ زبان‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ کراشن‌(۱۹۸۲-۱۹۸۱)…

اطلاعات بیشتر