رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی

رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری بر خاستگاه تحلیل گفتمان انتقادی و معرفی مکاتب نظری تاثیرگذار بر آن، به بیان اشتراکات و افتراقات رویکردهای غالب در آن پرداخته شود. هر رویکرد به لحاظ بنیان های نظری و ابزارهای تحلیل با دیگر رویکردها تفاوت هایی دارد؛…

اطلاعات بیشتر

تحلیل زبان شناختی ارزشهای خبری در مطبوعات

تحلیل زبان شناختی ارزشهای خبری در مطبوعات مقاله حاضر به بررسی زبانشناسانه عوامل گزینش و نگارش اخبار در مطبوعات ایران بر مبنای شاخص های دوازده گانه گالتانگ و روژ می پردازد.تحقیق با طرح این پرسش که عوامل اصلی گزینش علمی خبر کدامند و مطبوعات ایران در اخبار و اطلاع رسانی به مردم تا چه حد…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات تحلیل گفتمان انتقادی و نقد زبان شناختی با ادبیات از طریق مطالعات تحلیل متون ادبی، سبک شناسی و نقد ادبی مرتبط است. تحلیل گران گفتمان انتقادی بر این باورند که متون ادبی نیز مانند سایر متون در خدمت ارتباط اند. از این رو آنها را نیز می توان با نگرش…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمان سیاسی رسانه ها

تحلیل گفتمان سیاسی رسانه ها این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد رسانه ها چگونه به شکلی جانبدارانه، گفتمان های سیاسی را بازنمایی می کنند. در این راستا بعد از ارائه توضیحات مختصری درباره تحلیل گفتمان، عناصری را که هنگام تحلیل گفتمان های سیاسی ارائه شده…

اطلاعات بیشتر

چارچوبی برای تحلیل گفتمان سیاسی در رسانه ها

چارچوبی برای تحلیل گفتمان سیاسی در رسانه ها تحلیل گفتمان سیاسی درصدد توضیح رویدادهای ارتباطی خاص و ساخت و تغییر نظم گفتمان سیاسی است. هدف کلی مقاله حاضر، پایه ریزی یک چارچوب تحلیلی به منظور پژوهش در نظم گفتمان سیاسی معاصر است. این چارچوب، کاربرد حوزه خاصی از نسخه ای از تحلیل گفتمان انتقادی است.…

اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیت دولت ها: (تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی(ره))

بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیت دولت ها: (تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی(ره)) در حکومت‏های دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث می‏شود. در حکومت‏های دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال می‏شود که براساس…

اطلاعات بیشتر