نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی

نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی در حوزه فرهنگ و تمدّن اسلامی، به واسطه تعدّد و تنوع نظام‌ها و مکاتب شناختی، زبان‌های گوناگونی مجال ظهور یافته است. به نظر می‌رسد زبان عرفانی تفاوتی فاحش و ماهوی با زبان سایر حوزه‌های معرفتی دارد. آگاهی نسبت به این امر کم‌و‌بیش در…

اطلاعات بیشتر

تأویل سیاسی و اجتماعی داستان واره سرگذشت کندوها

تأویل سیاسی و اجتماعی داستان واره سرگذشت کندوها سرگذشت کندوها نوشته‏ای است تمثیلی در قالب یک قصه عامیانه که شرایط هیچ‌یک از قالب‌های داستان و رمان کوتاه و رمان را ندارد. نویسنده بیش از اینکه در قیدوبند ساخت قالب باشد، درصدد طرح یک آرمان‏شهر یا لااقل طرح یک زندگی مستقل و آزاد است بر مبنای…

اطلاعات بیشتر

بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی

بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی شرح‏نویسی بر متون ادبی در دورۀ معاصر از ابزارهای مهم ترویج ادب فارسی به شمار می‏رود و نقش مهمی در فرایند فهم مخاطبان ادبیات دارد. شرح‏ها با برقراری رابطه میان خواننده، متن ادبی و شاعر یا نویسنده، فهم متن را آسان و زمینۀ خوانش‏های…

اطلاعات بیشتر

ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام

ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام هدف پژوهش حاضر، بررسی درونمایه ساقی‌نامه‌های فارسی از منظر انطباق‌پذیری آنها با مضامین رباعیات خیام است. به همین جهت ۱۱۹ ساقی‌نامه موجود در تذکره‌های میخانه و پیمانه به روش کتابخانه‌ای و با شیوه تحلیل محتوا بررسی شده و از آنجا که استقرای تام مدّ نظر…

اطلاعات بیشتر

مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی موضوع واقع نمایی قصّه در مثنوی کوششی ا‌ست در تبیین کارکرد اجتماعی قصّه و کیفیت کاربست واقعیات جامعه در دنیای قصّه‌ها. در این نوشتار، ابتدا به تحلیل بازتاب شیوه رفتار و گفتار توده مردم در قصّه‌های مثنوی و بررسی میزان اختلاط قصّه‌پرداز با طبقات مختلف مردم پرداخته‌ایم. سپس…

اطلاعات بیشتر

نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون مقالۀ حاضر به بررسی دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه کلاسیک آن می‌پردازد. برخلاف نظریۀ کلاسیکِ استعاره که استعاره را موضوعی صرفاً ادبی و زبانی می داند، نظریۀ معاصر ادعا می‌کند نظام ادراکی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و غیراختیاری، در زندگی…

اطلاعات بیشتر