هنجار گریزی دستوری در مثنوی معنوی

هنجار گریزی دستوری در مثنوی معنوی چکیده: این پایان نامه به بررسی هنجارگریزی دستور (نحوی) که غالباً از نوع حرکتی است، در مثنوی معنوی می پردازد. پژوهنده در کل ۸۶ نوع گریز از هنجار زبان در متن فوق را را ارائه نموده که به ترتیب فصل های رساله در موضوعات انتقال فعل، قلب در افعال،…

اطلاعات بیشتر

بررسی زبانشناختی طنز سیاسی – اجتماعی معاصر زبان فارسی

بررسی زبانشناختی طنز سیاسی – اجتماعی معاصر زبان فارسی چکیده: در ساله ی حاضر سعی شده است تا طنز فارسی در قالب مفهوم منظورمندی گفتاری، توصیف و طبقه بندی گردد. داده های این رساله که از چهار نشریه ی طنز معاصر یعنی: گل آقا، خورجین، طنز و کاریکاتور و جوالدوز گرفته شده اند، نشان می…

اطلاعات بیشتر

نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو

نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو در چند دهۀ اخیر «نقد روان‌کاوانه» از پویاترین و پرکاربردترین رویکردهای نظریۀ ادبی معاصر بوده است. فروید، یونگ و لکان مهم‌ترین چهره‌های روان‌کاوی در قرن بیستم بودند که با استفاده از مفاهیم رایج در نظریۀ روان‌کاوی خود، در خوانش متون ادبی تحولی بزرگ پدید آوردند؛ اما در عرصۀ نقد…

اطلاعات بیشتر

مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر

مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر موضوع مقاله‌ تبیین مبانی معرفت‌شناسی و بر آن اساس، بررسی نظام‌مند فرآیند فهمیدن و تفسیر متن است. تغییر مبانی معرفت‌شناسی دانشگاهی در قرن بیستم تحت عنوان چرخش زبان‌شناختی معرفی شده که به معنای دور شدن از معرفت‌شناسی سنتی فلسفی و شروع معرفت‌شناسی زبان‌شناختی است. در معرفت‌شناسی…

اطلاعات بیشتر

مشخصه های ادبی شعر گفتار

مشخصه های ادبی شعر گفتار با انقلاب مشروطه، شعر حضور بیشتری در میان عوام یافت و شاعران، شعارها و پیام های انقلابی را در قالب زبان سادۀ عامیانه برای آگاهی و تشویق مردم به کار گرفتند. نیما نیز از زبانی نزدیک به زبان گفتار در آثار خود بهره جست. پس از او شاگردانش، به‌ویژه فروغ…

اطلاعات بیشتر

نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا)

نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا) مثنوی مولوی از آثار ارزنده‌ای است که می‌تواند از زاویۀ روان‌کاوی بررسی شود. از میان روان‌کاوان و روان‌شناسان، نظریات کارل گوستاو یونگ با آثار عرفانی، داستان‌ها و اسطوره‌ها قابل تحلیل است. آنچه یونگ را به مولانا نزدیک می‌کند اهمیت و ارزشی است…

اطلاعات بیشتر