نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس دکتر توفیق سبحانی در حین تصحیح کلّیّات شمس بر اساس نسخۀ۷۷۰ قونیه، بعضی اختلاف‌های نسخۀ اساس خود و تصحیح فروزانفر را که به زعم ایشان در آنها ضبط قونیه ترجیح داشته، استخراج و آنها را ضمن مقاله‌ای طرح کرده است. اگر امر دایر بر استخراج…

اطلاعات بیشتر

تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا جامعه شناسی ساخت‌گرا یکی از رویکردهای اساسی نقد ادبی معاصر است. جامعه شناسان ساخت‌گرا چون گلدمن آلتوسر و ماشری گاه متون سمبولیستی و سوررئالیستی را مورد بررسی قرار میدهند. داستان سه قطره خون صادق هدایت دارای ظرفیت‌هایی است که میتواند قرائتهای متفاوتی داشته باشد. معمولاً داستان سه…

اطلاعات بیشتر

گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران

گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران مناطق مختلف ایران از نظر حوزۀ جغرافیایی، وجه تسمیه، قالب، زیبایی‌شناسی، محتوا و درون مایه بررسی و طبقه‌بندی می‌شوند. دؤئمز، لیکو، شیر، زهیرک، کردی و سیتک، تنها بخشی از بومی‌سرودها هستند که ضروری است تا پیش از نابودی ‌آنها شناخته و گونه شناسی شوند. در این مقاله پس از تبیین، پیشینه و…

اطلاعات بیشتر

مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی این مقاله زمان و مکان روایی را در قصص قرآنی بررسی می‌کند. ابتدا به عنصر زمان روایی از دیدگاه ژنت اشاره می‌شود و بر این اساس رابطۀ میان زمان داستان و زمان متن، مفاهیم «نظم»، «تداوم» و«بسامد» را با ذکر نمونه‌هایی از قصص قرآنی تبیین می‌کنیم. سپس…

اطلاعات بیشتر

روش پایان بندی در شعر قیصر امین پور

روش پایان بندی در شعر قیصر امین پور توجه به کلام پایانی در شعر از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است. این توجه در سروده های کلاسیک به صورت حُسن مقطع و ردّ المطلع، و در شعر نو به شکل شیوه ای که نیما آن را «برگردان» نامیده است، به چشم می خورد. پس از…

اطلاعات بیشتر

بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی

بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی این مقاله بر آن است که جلوه های گوناگون معرفت شناختی و هستی شناختی عنصر نور را در مثنوی بررسی و آن را با آثار عرفان مهم فارسی مقایسه کند. نتیجۀ کار نشان می دهد که مولوی بیشتر به جنبه های معرفت شناختی…

اطلاعات بیشتر