ساختار و ساخت آفرینی تخیّل

ساختار و ساخت آفرینی تخیّل تخیّل یکی از بنیادی ترین عناصر زیبایی شناسی است که در هنرهای تصویری و کلامی بسیاری  به آن پرداخته اند. مفهوم پیچیدۀ تخیّل در عرصۀ علوم انسانی هم‌ معنایی ویژه یافته است؛ چنان‌که در حوزۀ شناخت شناسی عرفان، نقش تخیّل به عنوان یک «تجربۀ انسانی ـ فراعقلانی»، در حوزۀ شناخت…

اطلاعات بیشتر

زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان

زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان این مقاله شرایط پیدایش تحلیل گفتمان در زبان‌شناسی را بررسی می‌کند، یعنی در رشته‌ای که در چارچوب ساخت‌گرایی شکل گرفته و همواره دستور زبان را بر کلمه و متن مقدم داشته است. سختی و بی‌انعطافی میراث زبان‌شناسی ساخت‌گرا و نارسائیهای آشکار آن در پرداختن به روابط متن با فرهنگ و سوبژکتیویته،…

اطلاعات بیشتر

معنای “غدیر” و معرفی “غدیر خم”

معنای “غدیر” و معرفی “غدیر خم” واژه “غدبر” به تنهایی به معنای “برکه” یا “آبگیری” است که آب باران را تا مدتی در خود نگه می دارد. “غدیر خم” به برکه یا آبگیری گفته می شود که در گذرگاه مسافران مکه معظمه به سوی شهرهای مدینه النبی، صلی الله علیه و آله و سلم، شام…

اطلاعات بیشتر

بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت

بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت اگـر بتوان ادبـیات را آیـینه جامـعه دانسـت که در آن فــراز و فـرود فرهــنگ و انـدیشـه بازتابانده می‌شود، سنّت‌پذیری و سنّت‌گذاری و نیز سنّت و نوآوری در آن جایگاه بارزی دارد. برای شناخت هر چه بیشتر این جایگاه، مباحث جریان‌شناسی ادبی، به‌خوبی می‌تواند پژوهشگر را با عوامل برون‌ساخت و درون‌ساخت ادبیات،…

اطلاعات بیشتر

کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی

کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی مولوی از رهگذر خلاقیتهای فردی و تحت تأثیر تعینات اجتماعی، فرایند تولید متن مثنوی را تجربه می‌کند؛ وی در زبانی خاص و تحت تأثیر انگیزه‌های متعدد به تولید این متن با ویژگیهای صوری خاصی می‌پردازد. این نشانه‌ها و ویژگیها که محصول تلاقی گفتمانهای متنوع و متکثر و صورت‌بندیهای مختلف…

اطلاعات بیشتر

سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات

سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات نقد جامعه‌شناختی ادبیات، یکی از شیوه‌های نسبتاً نوین در مطالعات ادبی است. در این شیوه به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات جامعه‌ای که اثر مولود آن است می‌پردازند. آنچه در نقد جامعه‌شناختی ادبیات از اهمیت بیشتری برخوردار است، انعکاس تصویر جامعه در…

اطلاعات بیشتر