مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام

مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام این پژوهش بر آن است که خوشباشی و دم غنیمت شمری حافـظ را در چشم‌اندازی تطبیقی با خوشباشی خیام مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که بین جهان‌بینی حافظ و جهان بینی خیام و نوع دم غنیمت شمری هر یک از…

اطلاعات بیشتر

کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی عنصر رنگ از عناصر ویژه‌ای است که می‌توان از طریق شناخت ویژگیها، خاصیتها و تأثیرات آن، از روی بسیاری از رمزها پرده‌برداری کرد و به رازهای پنهان بسیاری از پدیده‌ها دست یافت. در شاهنامه فردوسی ۴۱۹۷ بار عنصر رنگ مورد توجّه قرار گرفته‌است. از این تعداد ۳۲۶۷ مورد ازنظر مفهومی…

اطلاعات بیشتر

مبانی سبک‌شناسی شعر

مبانی سبک‌شناسی شعر در سبک‌شناسی شعر سه عنصر سبک، شعر و، به تبع آن، زبان مندرج است. این هر سه مفاهیمی سیال و دستخوش تحوّل‌اند. نوآوری در سبک با انتخاب یا هنجارگریزی و یا هر دو مقارنه دارد. لذا مطالعه سبکی باید مسبوق به آگاهی از هنجار و کدهای پیشینی یا دستگاه وسایل باشد؛ یعنی…

اطلاعات بیشتر

رمان پسامدرن چیست؟

رمان پسامدرن چیست؟ از چند سال پیش به این سو که نخستین رمان‌های پسامدرن در کشور ما منتشر شدند، شناخت ویژگیهای رمان پسامدرن به یکی از مسائل مهم در مطالعات ادبی تبدیل شده‌است. به سبب کاربردهای متعددی که اصطلاح «پسامدرنیسم» در حوزه‌های گوناگونِ علوم انسانی پیدا کرده‌است، هیچ‌گونه اجماعی درباره تعریف رمان پسامدرن موجود ندارد.…

اطلاعات بیشتر

نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی سبک‌شناسی در حوزه‌های گوناگون تحقیقات ادبی به‌ویژه در نقد ادبی متون نقش مهمّی دارد و طبقه‌بندی علمی آن می‌تواند کار آموزش سبک را آسان کند. هدف از این نوشتار نگاهی انتقادی به کتابهای سبک‌شناسی از جهت تقسیم‌بندی شیوه های نثرنویسی است. برای رسیدن به این هدف ابتدا دیدگاههای…

اطلاعات بیشتر

بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی

بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی در عرصه نظامی پژوهی در ایران، کارهای سعید نفیسی به عنوان یکی از محققانی که آغازگر این راه بوده، درخور توجه است. نفیسی برای نخستین بار نمونه‌ای چند از اشعار نظامی را گرد‌آورد و در همین راستا به نگارش احوال وی پرداخت و با استناد به…

اطلاعات بیشتر