معنای واژگانی مولا (مولی)

معنای واژگانی مولا (مولی) تاکنون برای واژه ی مولا معانی فراوانی و چندی را رائه نموده اند. از معنی “دوستی” گرفته تا “ولایت” و “سرپرستی”، اما کلمه ی مولا که هم ریشه با واژه ی “ولایت” است، به کسی گفته می شود که بین او و دیگری هیچ فاصله ای وجود نداشته باشد و کنار…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی بغداد

معنای واژگانی بغداد واژه “بغداد” کلمه ای ترکیبی است از دو واژه ی کاملاً فارسی “بغ” به معنی “خدا” و “داد” هم که به مفهوم خودش “داد” می باشد. بنابر این، کلمه ی “بغداد” یعنی “خدا داد”. ایرانیان اولین افرادی بودند که بغداد را طراحی، پی ریزی و تاسیس نمودند و نام فارسی بر آن…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی سبط

معنای واژگانی سبط واژه ی “سبط” در زبان عربی به “نوه ی دختری” گفته می شود. در زمان عرب جاهلی، اعراب بر این باور بودند که نسل انسان تنها و تنها از طریق نوه ی پسری تداوم می یابد و دختر را پس از ازدواج در شمار گسترش نسل خود به شمار نمی آوردند و…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی مولا

معنای واژگانی مولا تاکنون برای واژه ی مولا معانی فراوانی و چندی را رائه نموده اند. از معنی “دوستی” گرفته تا “ولایت” و “سرپرستی”، اما کلمه ی مولا که هم ریشه با واژه ی “ولایت” است، به کسی گفته می شود که بین او و دیگری هیچ فاصله ای وجود نداشته باشد و کنار هم…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی بغداد

معنای واژگانی بغداد واژه “بغداد” کلمه ای ترکیبی است از دو واژه ی کاملاً فارسی “بغ” به معنی “خدا” و “داد” هم که به مفهوم خودش “داد” می باشد. بنابر این، کلمه ی “بغداد” یعنی “خدا داد”. ایرانیان اولین افرادی بودند که بغداد را طراحی، پی ریزی و تاسیس نمودند و نام فارسی بر آن…

اطلاعات بیشتر

تقرب جستن

تقرب جستن واژه های “قرب” و “تقرب” و “تقرب جستن” در دین مبین اسلام و به ویژه در ادبیات عرفان اسلامی شیعی بسیار پرکابرد و سرشار از معنا و مفهوم است و به تعبیر شایسته تر، از واژه های کلیدی و خیلی مهم است، اما شاید در مفهوم آن کمتر تامل و درنگ نموده باشیم؟…

اطلاعات بیشتر