بررسی تحلیلی رویکردها و نظریات جهانی شدن …

بررسی تحلیلی رویکردها و نظریات جهانی شدن (با تاکید بر نظریات گیدنز، فوکویاما، والرشتاین و هابرماس) چکیده جهانی شدن فرآیندی است که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزایش می یابد و وابستگی متقابل جوامع به یکدیگر و میزان آگاهی شان نسبت به هم گسترده…

اطلاعات بیشتر

بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم های دهه هفتاد سینمای ایران

بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم های دهه هفتاد سینمای ایران چکیده فیلم های سینمایی متأثر از شرایط حاکم بر نظام اجتماعی در هر جامعه است. جامعه شناسی سینمایی رهیافتی است که تلاش دارد تا را بطه میان فیلم ها و زمینه اجتماعی تولیدشان را بررسی کند. در این میان در…

اطلاعات بیشتر

نقد آراء کانت توسط متفکران اسلامی

نقد آراء کانت توسط متفکران اسلامی چکیده رساله فوق الذکر در چند بخش تنظیم یافته است . بخش اول، فهرست مطالب و مقدمه و زندگینامه (بیوگرافی) کانت و چهار متفکر بزرگ اسلامی معاصر را (استاد شهید مطهری و استاد شهید صدر و استاد مصباح یزدی و استاد دکتر مهدی حائری یزدی) در بردارد و بخش…

اطلاعات بیشتر

علت غایی در فلسفه اسلامی و اعراض از آن در بعضی از فلسفه های جدید

علت غایی در فلسفه اسلامی و اعراض از آن در بعضی از فلسفه های جدید چکیده رساله فوق‏الذکر در چندین فصل تنظیم شده است فصل اول تحت عنوان تاریخچه علت غایی است که به صورت مختصر به سیر آن در طول تاریخ فلسفه در یونان قدیم (نظریه اتمیستها، سقراط، افلاطون، ارسطو) و در فلسفه( جدید…

اطلاعات بیشتر

نقد و بررسی‌ مبانی‌ انسان‌ محوری‌ در فلسفه‌ غرب‌

نقد و بررسی‌ مبانی‌ انسان‌ محوری‌ در فلسفه‌ غرب‌ (قرن‌ نوزده‌ و بیست) چکیده انسان‌ محوری‌ نام‌ مکتب‌ خاصی‌ که‌ یک‌ یا چند ایدئولوگ‌ مشخص‌ در فاصله‌ زمانی‌ مشخص‌ آن را وضع‌ کرده‌ باشند، نیست‌ بلکه‌ نامی‌ است‌ که‌ به‌ جریان‌ فکری‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ دیدگاههای‌ مختلف‌ و حتی‌ متضاد را در باره‌ انسان‌ درخود…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی سبط

معنای واژگانی سبط واژه ی “سبط” در زبان عربی به “نوه ی دختری” گفته می شود. در زمان عرب جاهلی، اعراب بر این باور بودند که نسل انسان تنها و تنها از طریق نوه ی پسری تداوم می یابد و دختر را پس از ازدواج در شمار گسترش نسل خود به شمار نمی آوردند و…

اطلاعات بیشتر