تحلیل جامعه شناختی نقش روابط متقابل اسطوره ها و ساختارهای اجتماعی در تحولات تاریخی

تحلیل جامعه شناختی نقش روابط متقابل اسطوره ها و ساختارهای اجتماعی در تحولات تاریخی چکیده این پژوهش شامل یک مقدمه و هشت فصل و یک نتیجه گیری است در فصل اول (کلیات) تعاریف اسطوره و ساخت آمده و روش تحقیق بررسی شده است. فصل دوم پیدایش اسطوره را تحلیل می نماید. فصل سوم توتمیسم، قربانی…

اطلاعات بیشتر

بررسی تئوریهای جامعه شناسی انقلاب و میزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه ایران

بررسی تئوریهای جامعه شناسی انقلاب و میزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه ایران چکیده تئوریهایی که درباره ی انقلاب عرضه شده اند ، به سه دسته قابل تقسیم می باشند : دسته اول به علل پدید آورنده این پدیده ، دسته ی دوم به روند خیزش انقلاب و دسته ی سوم به پیامدهای آن پرداخته…

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی بیماری های روانی

بررسی عوامل اجتماعی بیماری های روانی چکیده هیچ موجود زنده‌ای، قطع نظر از توانایی های بالقوه و کیفیت های بنیادی، نمی‌تواند در خلاء زندگی کند، بلکه به محیط مناسب نیاز دارد. به طور کلی جامعه با نهادها و گروه های واقع در آن، با سطح عملکرد خود در سطوح و ابعاد مختلف گاهی باعث تسهیل…

اطلاعات بیشتر

بررسی خاستگاه طبقاتی نخبگان سیاسی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی

بررسی خاستگاه طبقاتی نخبگان سیاسی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی چکیده نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده ای در توسعه یا زوال جامعه ی خود بازی می کنند. این واقعیت که گروه نخبگان بیشتر از کدام طبقه یا طبقات اجتماعی برخاسته اند عمیقاً بر این نقش تاثیر می گذارد. در مورد ایران ، انقلاب اسلامی…

اطلاعات بیشتر

طرح و نقد مبانی نظری جهانی شدن از منظر اسلام

طرح و نقد مبانی نظری جهانی شدن از منظر اسلام چکیده جهانی شدن از موضوعات مهمی است که در رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی،مدیریت و… مورد توجه و پژوهش علمی قرار می‌گیرد. از جمله علّتهای ایجاد کننده جهانی شدن می‌توان به گسترش وسایل ارتباط جمعی، نزدیکی فرهنگها و تمدنها به یکدیگر، کسترش مدرنیزم در جهان…

اطلاعات بیشتر

بررسی فرصتها و چالش‌های جنبش‌های اسلامی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: جنبش اخوان المسلمین

بررسی فرصتها و چالش‌های جنبش‌های اسلامی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: جنبش اخوان المسلمین چکیده این پژوهش با عنوان فرصت ها و چالش های جنبش اسلامی با محوریت جنبش اخوان المسلمین در عصر جهانی شدن،در مرحله اول در پی شناخت فرصت ها و چالش های جهانی از طریق مؤلفه های دموکراسی ،دولت –ملت و…

اطلاعات بیشتر