فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نازعات (سوره ۷۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نازعات (سوره ۷۹ قرآن) ۷۹- نازعات : سیراب از دنیا رفتن – سیراب برانگیخته شدن – سیراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشیدن شراب گوارای بهشتی – در امان ماندن از گزند دشمنان (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره عبس (اعمی) (سوره ۸۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره عبس (اعمی) (سوره ۸۰ قرآن) ۸۰- عبس (اعمی): قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی دربهشت – حفظ از رسوایی درقیامت – درمان چشم درد و آب ریزش آن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انفطار (سوره ۸۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انفطار (سوره ۸۲ قرآن) ۸۲- انفطار : ازبین رفتن حجاب میان او وخدا وند در روز قیامت – مستور ماندن دشتی ها درقیامت – مانع رسوایی در قیامت – آزاد شدن اسیر – اصلاح شدن امر انسان در قیامت – بخشوده شدن گناهان – فزونی نور دیدگان – درمان…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مطففین (سوره ۸۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مطففین (سوره ۸۳ قرآن) ۸۳- مطففین : در امان ماندن از آتش جهنم – نوشیدن از شراب گواری بهشتی – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن شی از گزند حشرات (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ –…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انشقاق (سوره ۸۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انشقاق (سوره ۸۴ قرآن) ۸۴- انشقاق: از بین رفتن حجاب میان او و خداوند – درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر – آسان شدن زایمان- درامان ماندن خانه وحیواناتاز گزندحشرات (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ –…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره بروج (سوره ۸۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره بروج (سوره ۸۵ قرآن) ۸۵- بروج : در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن – اعطای حسنات – نجات یافتن از گرفتاری – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس – گرفتن از شیر آسان شدن بر کودک – در پناه خداوند بودن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی”…

اطلاعات بیشتر