فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حج (سوره ۲۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حج (سوره ۲۲ قرآن) ۲۲- حج: تشرف به مکه –اهدای حسنات –سقوط حاکم ستمگر (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مومنون (سوره ۲۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مومنون (سوره ۲۳ قرآن) ۲۳- مومنون: عاقبت به خیر شدن –به بهشت رفتن –تنفر از شراب (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نور (سوره ۲۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نور (سوره ۲۴ قرآن) ۲۴- نور: بیمه شدن جان و دارایی و زنان –آمریزیده شدن-اعطای حسنات- (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فرقان (سوره ۲۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فرقان (سوره ۲۵ قرآن) ۲۵- فرقان: رهایی از عذاب دوزخ –محاسبه نشدن –رفتن به بهشت –مردن حیوان مورد نظر –عدم اتمام معاملات (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شعراء (سوره ۲۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شعراء (سوره ۲۶ قرآن) ۲۶- شعرا: اولیای خداوند شدن –دچار مشکل نشدن –رفتن به بهشت –اعطای حسنات –خواننده ی کتب الهی شدن –شفا از بیماریها –دستیابی به گنج –در امان ماندن از درد آتش و سیل – سخت آمدن طلاق بر زن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نمل (سوره ۲۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نمل (سوره ۲۷ قرآن) ۲۷- نمل: اعطای حسنات –در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه…

اطلاعات بیشتر