فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نحل (سوره ۱۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نحل (سوره ۱۶ قرآن) ۱۶- نحل: عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قیامت (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره اسراء (بنی اسرائیل) (سوره ۱۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره اسراء (بنی اسرائیل) (سوره ۱۷ قرآن) ۱۷- اسراء (بنی اسرائیل): شاهد ظهور حضرت قاِئم شدن –خطا نرفتن تیر –به سخن آمدن کودک –قابل فهم شدن سختیها (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره کهف (سوره ۱۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره کهف (سوره ۱۸ قرآن) ۱۸- کهف: بیدار شدن به موقع از خواب – شهید از دنیا رفتن –بخشوده شدن گناهان –نورانی شدن –رفع تنگ دستی –امان یافتن از آزار-دور شدن آفات –در امان ماندن از فتنه دجال-قرار گرفتن در بهشت –کفاره شدن بر گناهان (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی”…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مریم (سوره ۱۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مریم (سوره ۱۹ قرآن) ۱۹- مریم: به دست آوردن ثروت و فرزند –اصحاب عیسی شدن در قیامت –شوکت سلیمان یافتن درقیامت –اعطا حسنات-خواب های خوش دیدن –جلوگیری از دستبرد دزدان-رفع ترس-خیر و برکت درخانه –دور شدن حوادث ناگوار از خانه (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طه (سوره ۲۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طه (سوره ۲۰ قرآن) ۲۰- طه: پاداش در آن دنیا – ثواب مهاجرین و انصار را یافتن –شنیدن پاسخ مثبت در خواستگاری-ایجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خواسته ها-خواستگار یافتن دختر –آسان شدن ازدواج (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انبیاء (سوره ۲۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انبیاء (سوره ۲۱ قرآن) ۲۱- انبیا: دیدن عجایب در خواب –رفع بی خوابی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و…

اطلاعات بیشتر