فضیلت های سوره های قرآنی، سوره توبه (سوره ۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره توبه (سوره ۹ قرآن) ۹- توبه : جلوگیری از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان – محافظت از آتش – اعطای حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پیری –آشکار شدن عیوب – اعتراف دزد (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره هود (سوره ۱۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره هود (سوره ۱۱ قرآن) ۱۱- هود علیه السلام : اعطای حسنات – رستگاری روز قیامت – بر انگیخته شدن در گروه پیامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پیروزی بر دشمنان – بیمناک شدن دشمنان از او – مقام شهید یافتن در روز قیامت (منبع: تبیان)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره یوسف (سوره ۱۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره یوسف (سوره ۱۲ قرآن) ۱۲- یوسف علیه السلام  : چهره زیبا یافتن – رفع هراس – صالح شدن –  آسان شدن سختی مرگ – مقاوم شدن در برابر چشم زخم – یافتن قدرت و مکنت –برآورده شدن حاجات (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره رعد (سوره ۱۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره رعد (سوره ۱۳ قرآن) ۱۳- رعد: رهایی از صاعقه –ورود به بهشت – شفیع شدن برای خانواده – کمک به انقلاب علیه ظالمان – اعطای حسنات – استقامت در روز قیامت (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ابراهیم (سوره ۱۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ابراهیم (سوره ۱۴ قرآن) ۱۴- ابراهیم علیه السلام : رفع فقر وجنون و مصیبت – جلوگیری از گریه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشیر مادر –اعطای حسنات – رفع ناراحتی کودکان (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حجر (سوره ۱۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حجر (سوره ۱۵ قرآن) ۱۵- حجر: اعطای حسنات- رفع فقر و جنون ومصیبت –ازدیاد شیر زنان –ازدیاد رزق – حسن خرید و فروش (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می…

اطلاعات بیشتر