اسامی پسران ایرانی با حرف “گ”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “گ”: گالوس : نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس گرامی : ارجمند، مقدم گرانمایه : پرارزش، پر ارج گرایش : گرویدن، پیروی گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه گرگین : نام پهلوان نامی ایران گژدهم : از جنگجویان و سرداران کیانی…

اطلاعات بیشتر

اسم پسر ایرانی با حرف “ل” :

اسم پسر ایرانی با حرف “ل” : لهراسب : دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و خواندنی خود را جهت استفاده دیگران…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “م” :

اسامی پسران ایرانی با حرف “م” : مازار : یکی از سرداران مادی کورش مازنه : مازندران در اوستا مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان ماکان : نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی ماندگار : پایدار، ماندنی مانوش : نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب مانی : نام پیکر نگار نامی…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ن”

اسامی پسران ایرانی با حرف “ن“ نارون : نام درختی تنومند ناشا : دادگر نامجو : جوینده نام نامدار : دارنده نام نامور : از نام های برگزیده ناوَرز : سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه نَستور : نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “و”

اسامی پسران ایرانی با حرف و : واته : ایزد آب در اوستا وخش : روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند وخش داد : آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی وخشور : پیام آور ورجاوند : مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام ورزم : شعله آتش، گرمی آتش ورساز…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف هـ :

اسامی پسران ایرانی با حرف هـ : هارپارک : نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد هامان : یکی از درباریان خشایار شاه هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی هامون : از نام های ایرانی هامین : تابستان در اوستا هاون : گاه بامدادی هاونی : ایزد نگهبان بامداد هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان…

اطلاعات بیشتر