اسامی پسران ایرانی با حرف “خ”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “خ”: خدابخش : از نام های برگزیده خداداد : از نام های برگزیده خدایار : از نام های برگزیده خدیو : بلند جایگاه، سرور خردمند : نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان خرم : شادمان، خوش خسرو : نیک آواز. نام پادشاه ساسانی خشاشه : از سرداران ایرانی در دوره…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “د”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “د”: داتَه : دادگری، قانون دادار : دادگر، عادل دادبان : نگهبان قانون دادبه : قانون خوب دادبه : قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده دادپویه : از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان دادجو : جوینده عدل و داد دادخواه : خواستار عدل و داد دادرس…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ز”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “ز”: زادان : نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون زال : نام پدر رستم زامیاد : نگهبان زمین زروان : نام خوانسالار انوشیروان ساسانی زَریر : دارنده جوشن زرین زَم : نام یکی از پسران غباد ساسانی زنگه : از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی زَهیر : نام…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ژ”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “ژ”: ژاماسب : نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت ژوپین : نام پسر کیکاووس ژیان : از نام های برگزیده ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “س”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “س”: ساسان : نام پدر بزرگ اردشیر بابکان سالار : پدر زال، پسر نریمان سام : بهدینی از خاندان گرشاسب سامان : نام بزرگ زاده بلخ سَپْرَنگ : نام پسر سام سِپنتا : مقدس، ورجاوند سپند : ورجاوند و مقدس. اسفند سِپِهر : آسمان سپهرداد : داده یا آفریده آسمان…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ف”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “ف“: فاتک : نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی فراز : بالا، بلندی فرازمان : از نام های برگزیده فرازمند : از نام های برگزیده فرامرز : نام پسر رستم زال فربُد : نگهبان و نگهدار فر فربود : راست و درست فرخ : بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا…

اطلاعات بیشتر