اسامی پسران ایرانی با حرف “الف”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “الف”: آبادان : خرم و باصفا آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آبستا : اوستا آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان) آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ آتش : فروغ و روشنایی آخشیج : نماد، عنصر آدُر :…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ب”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “ب”: بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم بادرام : کشاورز باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز بامداد : نام پدر مزدک بامشاد : نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان بامگاه : هنگام بامداد بایگان :…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “پ”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “پ”: پارسا : پرهیزکار پاساک : نام برادر زاده داریوش بزرگ پاکدین : دین درست، دین پاک پاکروان : پاک باطن، نیک نفس پاکزاد : پاک نژاد، نجیب پاکمهر : از نام های برگزیده پالیز : کشتزار پَتَه مانی : دادگستر پدرام : نام نبیره سام. درود، شادباش پرچم :…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ت”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “ت”: تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی تخشا : کوشنده تَسو : واحد زمان تکاپو : جستجو تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان تَهماسب : از بزرگان ملک داراپادشاه ایران تَهمتَن : بزرگ پیکر تهمورس : دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی توانا : نیرومند، زورمند تور :…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “ج”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “ج”: جان‌پرور : نشاط انگیز جانان : دلیرو زیبا جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان جم : مخفف جمشید جمشید : از پادشاهان پیشدادی جهانگیر : نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

اسامی پسران ایرانی با حرف “چ”:

اسامی پسران ایرانی با حرف “چ”: چالش : با ناز و غرور چالیک : از بازی‌های کودکان چلیپا : گردونه مهر چوگان : ابزار بازی قدیمی چینوَد : چگونه زیستن ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر