اسامی دختران ایرانی با حرف “ل”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ل”: لبینا: نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران  لیدا: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید لادن : نام گلی است لاله : نام گلی است لاله رو : از نام های برگزیده لاله گون : از نام های برگزیده لاله وش : از نام های برگزیده لبخند : احساس…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “م”

اسامی دختران ایرانی با حرف “م”: مهشید: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید  ملیسا: مرهم – نام زنبور عسل در یونانی  ماندان: ماندانا: – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول  مرسده: ملکه در ایران مارال : از نام‌های برگزیده ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن مانترَه : سخن منش انگیز…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ن”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ن”: نازنوش: نامی ایرانی  نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی  نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه  نوشا: پرنس در زمان ساسانیان  نارگل : گل سرخ انار نارگون : همانند سرخی آتش ناز : دوست داشتنی، نام گلی است نازآفرید : از نام های برگزیده نازآفرین : از نام های برگزیده نازبانو…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “و”

اسامی دختران ایرانی با حرف “و”: واپسین : آخرین، بازپسین واج : زمزمه وارسته : آزاد واژه : کلمه، لغت وَرد : گل سرخ وِستا : دانش وهشتیه : نام شهبانوی خشایار شاه وهوگون : خوشبو، معطر، خوشرنگ ویدا : در اوستا به چم دانش و فرهنگ ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “هـ”:

اسامی دختران ایرانی با حرف “هـ”: هاله : خرمن ماه هدیه : پیشکشی هلیله : نام درختی است هما : مرغ خوش پرواز هماچهر : از نام های برگزیده همافر : از نام های برگزیده همایون : فرخ، شادان همدم : از نام های برگزیده همراز : از نام های برگزیده همساز : از نام…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ی”:

اسامی دختران ایرانی با حرف “ی”: یاس : نام گلی است یاس رخ : از نام های برگزیده یاس گل : از نام های برگزیده یاسمن : نام گلی است یاسمین : گل یاسمن یگانه : بی همتا یوتاب: خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان  یاسمین: پهلوی یاسمن – نوعی گل- دختری در ویس…

اطلاعات بیشتر