رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی

رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی شهر از آغاز پیدایش تا امروز، همواره رابطه‌ای گسترده با انسان داشته، گاه در کنار او، و گاه در برابرش قد برافراشته‌است. انعکاس این کنش ها و واکنش های انسانی در ادبیات به‌ویژه در شعر مدرن، نمودی بسیار مشخص دارد. مقاله حاضر می‌کوشد رویکردهای انسانی…

اطلاعات بیشتر

نشانه شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد

نشانه شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد یکی از مفاهیم مهم پساساختارگرایی، مرکززدایی یا انزوای سوژه است که تأثیر زیادی در جهت‌گیری مطالعات ادبی داشته‌است. برخلاف سوژۀ اومانیستی که به ابژه های پیرامون خود معنی می بخشد، سوژۀ پساساختارگرا مرکزیت خود را در جایگاهش از دست داده‌است و در معرض نوعی انزواست.…

اطلاعات بیشتر

بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسله مثنوی های فارسی

بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسله مثنوی های فارسی فردوسی نخستین شاعری است که با اثرپذیری از آغاز قرآن و اوستا، مثنوی خود را با نام خدا آغاز کرده و همین شیوه را در بیشتر نامه‌هایی که شاهان و پهلوانان فرهمند شاهنامه نگاشته‌اند، دنبال کرده‌‌است. نمونه‌های برجای‌مانده از شاعران پیش از وی و سروده‌های معاصرانش، این مهم…

اطلاعات بیشتر

تحلیل روان شناختی شخصیت های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

تحلیل روان شناختی شخصیت های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون در این مقاله ابتدا رفتار شخصیت های داستانی هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریۀ اریکسون، مورد مطالعه قرار گرفته‌است، سپس به عواملی اشاره شده که سبب توفیق او در توصیف و عرضۀ شخصیت های مناسب گردیده‌است. از نظریۀ «مراحل هشتگانۀ زندگی» اریکسون، سن بازی، سن…

اطلاعات بیشتر

تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه های روایت شناسی

تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه های روایت شناسی نقد و تحلیل آثار ادبی در گذشته به منظور تشخیص سره از ناسره بود؛ اما اکنون از دید ساختگرایان هدف از نقد، شناخت ساختارهای زبانیِ متن و تحلیل بنیادهای معنوی آن است. یکی از ارمغان‌های مکتب ساختگرایی برای ادبیات، ایجاد مباحث روایت شناسی است .بنابر…

اطلاعات بیشتر

فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فعل مجهول در ادوار تاریخ زبان فارسی شکل‌ها و کاربردهای مختلفی داشته‌است. به‌طور کلی از دیرباز تا امروز در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، شیوه‌های زیر را می‌توان در ساخت یا مفهوم فعل مجهول مشاهده کرد: الف) ریشه / ماده فعل+ پسوند مجهول‌ساز؛ ب) اسم مفعول (صفت مفعولی) یا…

اطلاعات بیشتر