نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی

نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی در حوزه فرهنگ و تمدّن اسلامی، به واسطه تعدّد و تنوع نظام‌ها و مکاتب شناختی، زبان‌های گوناگونی مجال ظهور یافته است. به نظر می‌رسد زبان عرفانی تفاوتی فاحش و ماهوی با زبان سایر حوزه‌های معرفتی دارد. آگاهی نسبت به این امر کم‌و‌بیش در…

اطلاعات بیشتر

وزن در سجع

وزن در سجع در تمدن اسلامی، علوم بلاغی به دنبال بررسی علل اعجاز قرآن کریم حاصل شده است و در زبان فارسی نیز متأثر از منابع عربی و گاه بدون تعمق و درواقع رونویسی از کتاب‌های قبلی است. همین امر اشکالاتی را در فهم ویژگی‌های برخی از فنون بدیعی موجب شده است که سجع ازجمله…

اطلاعات بیشتر

روایت زمان در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند

روایت زمان در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند از شیطان آموخت و سوزاند نوشته فرخنده آقایی از رمان‌های برجسته معاصر فارسی است که موفق به دریافت جایزۀ منتقدان مطبوعات شده است. این اثر، روایتی از زندگی آدم‌های شهری است. زندگی و وضعیت زن داستان در دنیای شهر، دغدغۀ اصلی نویسنده را شکل ‌می‌دهد. استفاده…

اطلاعات بیشتر

بررسی کارکرد راوی و شیوه روایتگری در رمان هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها

بررسی کارکرد راوی و شیوه روایتگری در رمان هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها رمان هم نوایی شبانۀ ارکستر چوب ها نوشتۀ رضا قاسمی، از آثار برجستۀ معاصر در حوزۀ داستان نویسی است. مهمترین ویژگی این رمان به کارگیری نوعی خاص از راوی غیرقابل اعتماد است. بیماری های روانی یدالله، راوی رمان، باعث ایجاد ابهام…

اطلاعات بیشتر

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی هر داستانی از شاهنامه را، آن‌زمان که پوستۀ تُنُک و نه‌چندان ستبر و استوارش را از هم فروشکافیم، بی هیچ شک و گمانی به اسطوره خواهیم رسید؛ چراکه نامۀ شگرف شاهنامه، یکسره از اسطوره ها وام ستانیده است. یک اسطوره شناس کارشناس و ویژه…

اطلاعات بیشتر

همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»

همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» در این مقاله ابتدا به سطوح داستان و متن روایی و ویژگی‌های آن دو، سپس به همبستگی و تناظر میان این سطوح و فراکارکردهای هلیدی از دیدگاه زبان شناسیِ نقش گرا پرداخته می شود. در این راستا، با اشاره به فراکارکردها و ویژگی‌های زبانی آنها،…

اطلاعات بیشتر