ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی

ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی هرچند بسیاری از متون ادبی ما به کوشش استادان و محققان و به شیوۀ علمی و انتقادی تصحیح شده اند، امّا هنوز مجموعه ای از آثار قدما را می شناسیم که به طبع انتقادی نرسیده اند و صورت کاملاً قابل اعتمادی از آنها عرضه نشده است. از جملۀ این…

اطلاعات بیشتر

راویان شعر پارسی

راویان شعر پارسی از جمله سنتهای شعر پارسی که ریشه در ادبیات سامانی و شعر ستایشی و درباری دارد و حتی می‌توان پیشینۀ آن را تا ادبیات پیش از اسلام و به‌ویژه آیین گوسانی پارتی نیز باز پس برد، روایت شعر است. در ادب عرب نیز روایت، پیشینه ای دراز دارد و یگانه راهی بوده…

اطلاعات بیشتر

ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی رود راوی مفصل‌ترین اثر خسروی، و حاوی تمام مهارتهای اوست. اهمیتی که خسروی برای کلمه و کتابت قائل است و سبک پسامدرنی که به کمک کلمه ایجاد می‌کند سبب شده این رمان، ساختار روایتی پیچیده بیابد. برای دریافت اسباب این پیچیدگی و فهم و تحلیل متن، از روش پساساختاری رولان…

اطلاعات بیشتر

بررسی تکنیک های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

بررسی تکنیک های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری در داستان‌نویسی مدرن بسیاری از شیوه های سنتی روایت از میان رفته و معمولاً صناعت داستان بیشتر از محتوای آن در کانون توجه قرار گرفته است. رمان کوتاه شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری یکی از نخستین داستان‌های ایرانی است که در آن به «فرم» داستان…

اطلاعات بیشتر

بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه های ۵۰ تا ۷۰

بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه های ۵۰ تا ۷۰ دهۀ چهل شمسی یکی از درخشان ترین مقاطع شعر معاصر فارسی است. در این دهه، جریان‌ها و موج های زیادی مانند موج نو، شعر دیگر و شعر حجم از دل شعر نیمایی سر برآوردند. هوشنگ چالنگی از جمله شاعرانی بود…

اطلاعات بیشتر

تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه های باززایی و خلق اسطوره ها در

تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه های باززایی و خلق اسطوره ها … اسطوره یکی از عناصر عمدۀ سامان دهی زبان و معنای شعر معاصر است. گرچه اسطوره ها اساساً متعلق به دنیای باستان‌اند و از رهگذر روایات قدسی و مینوی، جهان بینی مردمان آن عصر را تدارک می…

اطلاعات بیشتر